Обществени поръчки по проекта

1. Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“, включваща 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“.

Статус на обществената поръчка:

 • По Обособена позиция 1  е сключен договор с ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД СВЕЖЕСТ 2018;
 • по Обособена позиция 2 е сключен договор с "Хидрострой" АД град София;
 • по Обособена позиция 3 е сключен договор с ДЗЗД "ДОБРОТИЦА 2016" град Варна;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=84e596eb-dbcc-4112-9f4b-5cf0e852e8c1

2. Обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“, включваща 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“;

Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ на Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“.

Статус на обществената поръчка:

 • по Обособена позиция 1 е сключен договор с ДЗЗД „ЕНАР – ТРАФИК” град Аксаково;
 • по Обособена позиция 2 е сключен договор с ДЗЗД „ЕНАР – ТРАФИК” град Аксаково;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=46446af8-8a9a-4e60-971d-2d605198ff1f

3. Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“,  съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране  –  строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове“.

Статус на обществената поръчка:

 • Сключен е договор с Обединение "Гис Аква БГ" град София;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=aea10e91-cf8e-409b-a7a2-a9e146cc5a7c

4. Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1.

Статус на обществената поръчка:

 • Сключен договор с Обединение „Добрич Аквапроджект“;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=728c8fc0-8250-42aa-ab22-2d22f5fd7b0f

5. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции, включваща 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция – ОП 1: „Доставкана оборудване и принадлежности за офиса, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“;

Обособена позиция – ОП 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“

Статус на обществената поръчка:

 • Обособена позиция 1 е прекратена на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП;
 • по Обособена позиция 2 е сключен договор с „Офис В“ ООД град Добрич;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=8564e266-6e4a-442a-8396-d3673745bb6e

6. Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“ - с прогнозна стойностт 180 000 лв. без ДДС, финанасиран по ОП “Околна среда 2014 - 2020 г. по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: „Изработване на печатни материали (брошури, дипляни) общо 500 броя“;

Обособена позиция №2: „Изработване, доставка и монтаж на 4 броя билбордове, които ще бъдат поставени на определени от възложителя места; изработване и монтаж на 4 броя постоянни обяснителни табели след изпълнението на дейностите по проекта; изработване и доставка на 2 броя информационни табели; организиране на 6 броя публични събития, включително осигуряване на зала, необходимото за това оборудване, кафе паузи и др.; организиране на общо 5 броя официални церемонии (първи копки, церемонии по рязане на ленти) за стартиране на проекта, за стартиране и приключване на строително монтажните работи за отделните подобекти, както и при приключване и въвеждане на обектите в експлоатация и приключване на дейностите по ДБФП; изработване на филм, в който да бъде обхванат целият период по изпълнение на дейностите на проекта; изработване на 60 броя стикери за доставените по проекта машини, оборудване и ДМА“.

Статус на обществената поръчка:

 • Сключен договор: по ОП 1 с ВОЕННО – ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”, град Чирпан; по ОП 2 с "Триера комюникейшънс" ЕООД, град София
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:                               

http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=8529bea8-1fa1-479b-b969-bf49eba998d1

7. Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1"" финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020” съфинансирана от Европейския фонд за Регионално развитие , Кохезионния фонд на ЕС и Република България;

Статус на обществената поръчка:

 • Обществената поръчка е обявена на 23.11.2017 г., срокът за подаване на оферти е 17:00 часа на 03.01.2018 г.
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=c042854c-43b9-46dd-b2d3-36dc4e1666b3

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.46° C предимно облачно
Нагоре