Информация за проекта

Европейски съюз

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.), за проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза1“

Интегрираният проект за подобряване на водния сектор е най-мащабния инфраструктурен проект на Община град Добрич.

Общ размер на инвестицията по проекта      – 114,9 млн лева

От които Безвъзмездна финансова помощ   – 86,2 млн лева

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич.

Конкретните цели на проекта:

 • Реконструкцията на ПСОВ-Добрич ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води на града и ще гарантира преодоляването на здравно-екологичните рискове.
 • Рехабилитацията на ВиК мрежата на града ще осигури по-качествени услуги на населението и бизнеса.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Проектът за подобряване на водния сектор на Добрич има повече от 10-годишна история. Започнат е по програмата ИСПА през 2006 г., на няколко пъти стига до финал, но се връща в начална позиция заради пропуски и нарушения. По-късно кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., но през 2013 г. програмата е спряна, а през 2014 г. проектното предложение не получава одобрение от ЕК.
 • Решението на проблема за финансиране на проекта е в новия програмен период. През 2015 г. водният цикъл на Добрич е включен в т. нар. големи ранни проекти във водния сектор по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с осигурена безвъзмездна финансова помощ в размер на 86,2 млн. лв.
 • Проектът ще реши част от проблемите с водоснабдителната мрежа. Загубите на питейна вода в Добрич надхвърлят 80% при средно 60% за страната. Авариите са чести, което влошава предоставяните услуги на населението. С подмяната на старите азбестово-циментови тръби ще се подобри  качеството на питейната вода в града.
 • Ще се подобри и пречистването на отпадъчните води. Пречиствателната станция на Добрич, която се намира в с. Врачанци, е построена през 1986 г., но досега не е била реконструирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води, които се заустват в р. Добричка.
 • Канализацията на града е с обща дължина 210 км. От нея на този етап ще се реконструират само 6,4 км. В проекта екцентът е върху водопроводната мрежа, която е изградена в периода 1950 – 1970 г. и е морално остаряла.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта – 36 месеца от подписване на договора.

РЕЗУЛТАТИ при изпълнение на проекта:

 • Реконструкция на ПСОВ-Добрич, която ще обслужва над 92 498 жители.
 • Канализация - рехабилитация на 6,4 км канализационна мрежа, в това число 3 главни колектора и 3 канализационни помнени станции.
 • Водопровод - рехабилитация на 79,7 км второстепенна водоснабдителна мрежа
 • Водоснабдяване - брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване - 92 498 души.

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите

Община Добрич

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.49° C предимно ясно
Нагоре