НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. /1/ Тази Наредба определя реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем, управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на територията на Община град Добрич.

/2/ Управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината, в съответствие с разпоредбите на тази наредба и решенията на Общински съвет град Добрич.

/3/ Организацията и контрола на дейностите по ал. 2 се осъществяват от Кмета на Общината.

/4/ С Наредбата се определят наемните и продажните цени на общинските жилища.

Чл. 2. /1/ Общински жилища са:

1. определените със закон.

2. предоставените в собственост на общината със закон.

3. изградени със средства на общината.

4. придобити чрез правни сделки – покупка, дарение, замяна, срещу отстъпено право на строеж върху общински имоти, наследяване по закон или завещание, безвъзмездно предоставяне от държавата в собственост на общината и други.

5. придобити по давност или по друг начин, определени в закон.

6. придобити от общината при ликвидация на търговски дружества с общинско имущество.

7. придобити от общината в резултат на намаляване на капитала на търговски дружества с общинско имущество.

/2/ Общината удостоверява своето право на собственост върху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.

Чл. 3. /1/ По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

2. резервни.

3. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.

4. ведомствени.

/2/ С решение на Общински съвет, по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на всяка от групите по ал. 1.

/3/ Предназначението на жилищата по ал. 1 се определя и може да се променя от Общинския съвет, съобразно потребностите на общината, по предложение на Кмета на Общината.

/4/ Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди. В случаите когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо, след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ.

/5/ Не се допуска пренаемане на общински жилища.

Чл. 4. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

 1. Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.
 2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1, т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.
 3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.
 4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища.
 5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.
 6. (отм. с  решение № 32-1 от 27.03.2018 г.)

                 /2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд се реализира от служители при „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

Чл. 5. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява под общото ръководство и контрол на Кмета на Общината, чрез „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

/2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Поддръжката и извършването на текущи ремонти, дължащи се на обикновеното ползване на имота, а именно: боядисване в жилището, ремонт на подови настилки, поддръжка на ВиК инсталация, вкл.  душове, батерии, тоалетно казанче, както и ел. инсталации, вкл. осветителни тела, крушки, бушони, ел.табла, ремонт на врати, прозорци и други са за сметка на наемателя.

/3/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Основните ремонти на имота, както и на общите части на сградата, в която той попада, при наемно отношение с един и същ наемател и/или домакинство, за един и същ имот до 10 години продължителност на наемното отношение са за сметка на Община град Добрич, а при наемно отношение с един и същ наемател и/или домакинство, за един и същ имот, за повече от 10 години продължителност на наемното отношение са за сметка на наемателя.

Глава втора

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Раздел І

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

2. Не притежават жилище, вила, 1/3 или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич и в страната.

3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, 1/3 или повече  идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община град Добрич и в страната.

4. Не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти в страната.

5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на Общината.

6. Не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 5000 лева в налични парични средства по влогове, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, МПС, земеделски земи и други основни и оборотни средства.

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Имат доказан средно месечен доход на семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството и изчислени въз основа на данни от НСИ.

9. Не притежават дялово участие в търговски дружества и кооперации.

Чл. 7.    /1/ Семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец,  утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година.    

/2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за:

1. Трите имена на заявителя,  членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и родствена връзка.

2. Данни за имотното и материалното положение на семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

3.  Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5.

4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище.

5. Жилищното състояние на семейството/домакинството, относно вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат постоянен/настоящ адрес.

 /3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/: 

1. Декларация по образец, съгласно ал. 2.

2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение (предходните 12 месеца) на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия.

4. Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти през последните 10 години на територията на Община град Добрич, а при необходимост и от други населени места.

5. Копия от договори за  наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне.

6.  Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова.

7. Копия на документите за собственост, когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3.

/4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността им.

            /5/ Декларацията по ал. 2 се подава от всички пълнолетни членове на семейството/домакинството.

Чл. 8. /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 6 се определя, както следва:

1. за моторни превозни средства (МПС), селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;

2. за земеделските земи - по пазарни цени, определени от лицензирани експерт –оценители.

 Чл. 9.  /1/ Семействата /домакинствата, които отговарят на условията по чл. 6, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. Първа - ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други.

2. Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения ред.

3. Трета – живеещи въз основа на свободно договаряне най-малко една година.

4. Четвърта – живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ или при други роднини, съгласно приетите норми по чл. 17, ал. 1.

/2/ При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

 1. лица с над 90 % намалена работоспособност;
 2. лица с над 70 %  до 89 % намалена работоспособност;
 3. семейства/домакинства с повече от две непълнолетни деца;
 4. самотен родител на две и повече непълнолетни деца;
 5. семейства/домакинства с две непълнолетни деца;
 6. самотен родител с едно непълнолетно дете;
 7. семейства/домакинства с едно непълнолетно дете.

Чл. 10. В Общината се съставя и поддържа регистър на нуждаещите се от жилища лица, семейства и домакинства, които са подали заявления за определяне на жилищните нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата.

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от  досиетата, постъпили в периода 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.-кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

/2/ В състава на комисията се включват  служители от общинска администрация, общински съветници, определени от ПК „Управление на общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”, експерти - юристи, лекари, социални работници и други.         

/3/ Комисията провежда заседанията си, ако е налице необходимия кворум повече от половината от членовете й.

/4/  Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 12.  /1/ Включените в Окончателния годишен списък лица/семейства/домакинства са длъжни:

1. Да подават декларация по чл. 7, ежегодно между 1 и 31 март на съответната година.

2. При промяна на обстоятелствата по чл. 6 да уведомят в едномесечен срок, писмено общинската администрация чрез попълване на нова декларация, придружена с необходимите документи.

3. Да уведомят писмено общинската администрация в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно-строителни кооперации.

4. Да уведомят писмено общинската администрация в едномесечен срок, ако са закупили или придобили жилищен имот.

/2/ Декларираните данни по ал. 1 подлежат на служебна проверка за верността им.

Чл. 13. Остават в Окончателния годишен списък:

 1. временно настанените в резервни жилища;

 2. учащите в друго населено място или извън страната;

 3. работещите в друго населено място в страната.

Чл. 14.  /1/  Изключват се от Окончателния годишен списък:

1. неотговарящите на някое от условията по чл. 6;

2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство;

3. включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало;

4. настанените по съответния административен ред в общинско жилище;

5. лица, които са декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл. 6;

6. лица, които не са спазили изискванията по чл. 12 от Наредбата.

/2/ Изключването от списъка се извършва с решение на комисията по чл. 11 от Наредбата, описано в протокол, представен на Кмета на Общината.

Чл. 15. Документите на лицата по чл. 14 се съхраняват в общинската  администрация 5 години след изключването им от Окончателния годишен списък.

Раздел ІІ

ГОДИШЕН СПИСЪК НА ЛИЦА, СЕМЕЙСТВА/ДОМАКИНСТВА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И С ПРАВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

Чл. 16. /1/ Комисията по чл. 11, след приключване приема на заявления  по чл. 7 до 30 септември на текущата година, разглежда в двумесечен срок постъпилите преписки.

/2/ Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с което да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите.

            /3/ Комисията разглежда събраните доказателства и се произнася с мотивирано решение за включване или невключване в окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, като определя степента на жилищната нужда на гражданите по групи, съгласно чл. 9 от Наредбата и нормата за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата.

            /4/ За своята работа, комисията съставя протокол, съдържащ решението по ал. 3, мотиви и правни основания за включване или отказ от включване в окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище. Протоколът се представя на Кмета на Общината за утвърждаване.

/6/ Въз основа на утвърден от Кмета протокол по ал. 3, комисията изготвя годишен проекто - списък  на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище по реда на поредността на групите по чл. 9 от Наредбата.    

Чл. 17 /1/  Годишният проекто - списък съдържа данни за:

1. лицето – титуляр в семействата/домакинствата, подали заявление по чл. 7;

2. броя членове на семейството/домакинството;

3 определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата;

4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата;

5. Входящ регистрационен номер на заявлението по чл. 7.

/2/ Годишният проекто - списък се обявява на информационното табло и на сайта на Община град Добрич, всяка година до 20 януари.

/3/  Срокът, в който  заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на Община град Добрич по проекто - списъка е 14 дневен и започва да тече от датата на обявяване.

/4/ Лицата подават възражение по образец в едно с декларация по чл. 7, ал. 2 до Кмета на Общината.

/5/ Постъпилите възражения се разглеждат в 14-дневен срок и при необходимост,  комисията по чл. 11 отново извършва съответните проверки и набавя по служебен ред необходимата информация, с което да удостовери верността на декларираните данни от лицата.

/6/ Комисията по чл. 11 съставя окончателен протокол с решение кои лица и семейства/домакинства, подали възражения подлежат на включване в окончателен списък.

Чл. 18 /1/ Кметът на Общината утвърждава окончателен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище за съответната година в срок до 30 април.

/2/ В окончателния списък се включват:

1. Семействата/домакинствата/, включени в окончателния списък от предходната година и неполучили жилища –  включват се в началото на утвърдения окончателен списък за текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 6 и на групите по чл. 9.

2. Семейства/домакинства/, включени в проекто – списъка за настаняване за текущата година и одобрените възражения.

/3/ В окончателния списък не се включват лица, семейства/домакинства, които не са подали декларация в срока по чл. 7 ал. 1 от Наредбата.

/4/ В протокола по чл. 17, ал. 6 се вписва информация за лицата, които подлежат на изключване от окончателния годишен списък, съгласно чл. 14, ал. 2.

/5/ Окончателният списък съдържа данни за:

 1. лицето – титуляр в семействата/домакинствата, подало заявление по чл. 7;
 2. броя членове на семейството/домакинството;
 3. определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата;
 4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата;
 5. годината на включване на лицето в списъка;
 6. поредността на лицата в списъка се определя от входящия регистрационен номер на заявлението по чл. 7.

/6/ Окончателният списък се обявява на информационното табло и на сайта на Община град Добрич, всяка година след 30 април.

Раздел ІІІ

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 19.  /1/ Определят се следните норми за жилищно настаняване:

1.  за едночленно или двучленно семейство/домакинство без деца или самотен родител с дете до 18 години – едностайно жилище;

2.  за тричленно семейство/домакинство  или самотен родител с дете над 18 г.  – двустайно жилище;

3.  за четиричленно семейство/домакинство – тристайно жилище;

4.  за семейства/домакинства с пет и повече членове – четиристайно жилище.

            /2/ При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

            /3/ Право за настаняване в по-голямо жилище, над установените по ал. 1 норми, имат семейства/домакинства, в които има членове със заболявания, доказани с решение на ТЕЛК над 71 % и когато член от семейството/домакинството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от Министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК.

            /4/ При изразено писмено съгласие от лицата, настаняване може да се извърши и под установените жилищни норми. 

Чл. 20./1/ Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от Кмета на Общината за срок от 3 години, който може да бъде удължен по реда на чл. 23 за не повече от 10 години.

            /2/ Преди издаване на настанителната заповед, включените в окончателен списък по чл. 18 семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от Наредбата.

/3/   Въз основа на настанителната заповед се сключва  писмен договор за наем за срок от три години, който може да бъде подновяван в случай, че наемателят отговаря на изискванията по тази наредба, но за не повече от десет години.

/4/   В едномесечен срок преди изтичане на десетгодишния срок на договора за наем, в случай, че наемателят отговаря на изискванията за настаняване в общинско жилище, може да се сключи нов договор за наем с него, въз основа на заповед на Кмета на Общината и при наличие на подадено заявление от лицето и декларация, че няма промени в обстоятелствата по чл. 6 от Наредбата.

Чл. 21. /1/ Заповедта за настаняване се издава за свободни жилища.

            /2/ В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство.

            /3/ По изключение, две семейства/домакинства без родствена връзка могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно изрично писмено съгласие. Като титуляри на настанителната заповед се вписват по един пълнолетен член на всяко семейство/домакинство.

            /4/ Заповедта има действие по отношение на всички членове от семейството /домакинството на титуляра на настанителната заповед.

            /5/ Когато член от семейството/домакинството страда от болест и се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК, на лицето се предоставя допълнителна жилищна площ, като тези обстоятелства се посочват в мотивите на заповедта за настаняване.

             /6/ Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс.

            /7/ Ако настаненото семейство/домакинство без основателни причини не заеме определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, органът по чл. 20, ал. 1 я отменя. Заповедта за отмяна подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 22. /1/ Семейства/домакинства, които са отказали без основателни причини да приемат два пъти предложените им различни жилища, отпадат от окончателния списък за срок от 5 години.

/2/ След изтичане на срока по ал. 1, семействата/домакинствата имат право да кандидатстват отново по реда на чл. 7 от Наредбата.

Чл. 23. /1/  Договорите за наем на общинските жилища по чл. 20, ал. 3 апартаменти се сключват с Кмета на Общината или с упълномощено от него длъжностно лице.

/2/ За настанените наематели по чл. 21, ал. 3 се сключват договори с всеки титуляр на настанителна заповед.

/3/ Предаването на общинското жилище се извършва с приемно-предавателен протокол, съставен от представители на наемодателя и подписан от двете страни

/4/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи договор за наем и жилището не се заеме, заповедта се отменя от Кмета на Общината.

Чл. 24. Събирането на наемите по сключените договори за наем на общинските жилища може да се възлага от Община град Добрич на юридически лица, по реда на Закона за обществените поръчки. Събраните парични суми се внасят до 10-то число на следващия месец по сметка на Община град Добрич.

Чл. 25. /1/ При изменение на обстоятелствата, водещи до промяна на жилищните нужди и при възможност наемателите се пренастаняват със заповед в друго жилище, съответстващо на нормите по чл. 19.

/2/ В случаите по ал. 1, в едномесечен срок, а в случай на смърт в тримесечен срок, наемателите подават молба за пренастаняване в друго общинско жилище.

/3/ Ако наемателите не направят искане в посочените в ал. 2 срокове, органът по настаняването издава настанителна заповед служебно.  Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта, наемателите не заемат определеното им жилище, се издава заповед за прекратяване на наемното правоотношение за заеманото жилище.

/4/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Наемателите на общински жилища, чието домакинството претърпи изменение в състава на неговите членове, подават заявление до Кмета на Община град Добрич в 30 дневен срок от настъпилото изменение.

/5/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.)  Въз основа на подаденото заявление по предходната разпоредба, Кметът на Община град Добрич издава Заповед, в която отразява изменението и вписва новия член и/или отписва предишен член на домакинството на титуляра.

Чл. 26. /1/  Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 6 месеца;

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението;

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 месеца.

       /2/ В случаите по предходната алинея, наемателите са длъжни да подадат декларация по чл. 59 от Наредбата.

Чл. 27. /1/ Наемателите на общински жилища, предназначени за настаняване под наем, могат да се заменят доброволно при спазване на пределните норми за жилищна задоволеност, установени с настоящата Наредба. 

/2/ Замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината, въз основа на заявления от заинтересованите страни.

/3/ Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.

Чл. 28. /1/ Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно общинско жилище се допуска по тяхно заявление със съгласието на Кмета на Общината, при спазване на пределните жилищни норми, установени с настоящата Наредба. 

            /2/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината.

            /3/ Наемът се дължи от датата на подписване на договора за наем, независимо от датата на предаване на имота.

Чл. 29. /1/ Починалият титуляр на настанителната заповед, може да бъде заменен по право като наемател от преживелия съпруг/съпруга/.

            /2/ Децата на титуляра имат право да го заместват в настанителната заповед при наличие на следните условия:

1. при смърт на титуляра, който не може да бъде заменен от преживелия съпруг;

2. да са живели непрекъснато в жилището не по-малко от последните 5 години от датата на настаняване на семейството на титуляра;

3. да са подали заявление за настаняване под наем в общинско жилище и за  определяне на жилищни нужди в едногодишен срок от събитието по т. 1;

4. да са включени в окончателния годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище.

            /3/ Подаденото заявление за настаняване под наем в общинско жилище дава право на лицето по ал. 2 да заема жилището до произнасяне на комисията по чл. 11.

            /4/ При включване в окончателния списък, лицето по ал. 2 се настанява със заповед на Кмета на Общината в същото жилище, или в друго подходящо жилище, освен ако не е подало заявление за преместване по чл. 28 от Наредбата.

 

Глава трета

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

Чл. 30. Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

Чл. 31. Лицата по чл. 30 подават искане до Общината, в което се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в резервно жилище. Към искането се прилага декларация по чл. 7, ал. 2 от Наредбата.

Чл. 32./1/ Обстоятелствата, изложени в заявлението и жилищната нужда по чл. 30 се проверяват от комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

             /2/ В хипотезата на чл. 30, т. 1 от настоящата Наредба, комисията се свиква в срок до 48 часа от подаване на заявлението. Комисията извършва оглед на място, съставя констативен протокол, въз основа на който прави предложение до Кмета на Общината за уважаване или не на заявлението за настаняване в свободно резервно жилище.

            /3/ В случаите по чл. 30, т. 2 от настоящата Наредба обстоятелствата, които могат да доведат до настаняване в общинско жилище от резервния фонд трябва да са такива, че непосредствено да заплашват живота и здравето на нуждаещите се. Тези обстоятелства се доказват с медицински свидетелства относно здравословните проблеми и други документи, удостоверяващи наличието на острите социални проблеми на съответните граждани.

Чл. 33./1/ При доказано наличие на обстоятелствата по чл. 30 от Наредбата, Кметът на Общината издава заповед за настаняване в резервно общинско жилище.

            /2/ Заповедта за настаняване съдържа реквизитите посочени в чл. 20 от настоящата наредба.

/3/ Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор, с който се определя реда за предоставяне и приемане на имота, правата и задълженията на страните, срока, наемната цена, санкциите и отговорностите при неизпълнение на договора.

            /4/ Настаняването в резервно жилище не е пречка за започване на процедура за настаняване в общинско жилище под наем по реда на Глава ІІ от Наредбата.

Чл. 34. /1/ Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с минимум две незаети самостоятелни жилища за критични нужди.

  /2/ Установения с ал. 1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.

  /3/ При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба.

  /4/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 35. /1/ С изтичане на срока на настаняване, наемното правоотношение се прекратява и ако не бъде доброволно освободено от наемателите, жилището се изземва със заповед на Кмета на Общината.

             /2/ Наемното правоотношение се прекратява при неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от три месеца по реда на Глава пета от Наредбата.                    

Глава четвърта

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

Чл. 36. /1/ (досег. текст на чл. 36 – решение № 32-1 от 27.03.2018 г.)  Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат работниците и служителите в общинската администрация или в структури на общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила на територията на Община град Добрич, за срока им на работа в съответното ведомство.

            /2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич,  които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на прекратяване на трудовото им правоотношение с лечебното заведение.

Чл. 37 /1/ С решение на Общински съвет, във ведомствени жилища могат да се настаняват кметове и зам.-кметове, които нямат жилище в населеното място – за времето, през което заемат съответната длъжност.

/2/ Във ведомствени жилища могат да се настаняват специалисти и техните семейства, привлечени от други населени места за работа в звена на общинска бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако те или членовете на семействата им не притежават годни за постоянно обитаване жилища на територията на Община град Добрич.

Чл. 38 /1/ Исканията за настаняване се подават до Кмета на Общината от ръководителя на съответното звено.

/2/ Към искането се прилага, попълнена декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 36 от нуждаещото се лице.

/3/ Кметът на Общината назначава комисия по настаняване във ведомствено жилище на лицата по чл. 36.

/4/ Комисията по ал. 3 разглежда исканията за настаняване и прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за настаняване.

/5/ На одобрените лица за настаняване във ведомствено жилище се издава заповед на Кмета на Общината и се сключва договор по реда на чл. 20.

Чл. 39 /1/ Ведомствените жилища, за които няма кандидати, могат да се отдават под наем на нуждаещи се граждани, които отговарят на условията за настаняване в общинско жилище по общия ред и са подали документи по чл. 7, и са включени в окончателен списък по чл. 18.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И

ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 40. /1/ Наемните правоотношения се прекратяват поради:

1.  неплащане на наемната цена или на консумативните разходи за повече от 3 месеца;

2.  извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения без получаване на съответните разрешения от компетентните органи;

3. нарушаване на добрите нрави;

4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

6. изтичане на срока за настаняване;

7. използване на жилището не по предназначение;

8. необитаване на жилището от наемателите за повече от 6 месеца, извън случаите на чл. 26, ал. 1, т. 2;

9. преотдаване под наем на наето общинско жилище;

10.прекратяване на трудови и служебни  правоотношения на настанените във ведомствени жилища лица.

            /2/ Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед. Заповедта за прекратяване на наемното правоотношение се издава въз основа на мотивирано предложение на комисия назначена от Кмета на Общината, която съставя констативен протокол и прилага други документи, доказващи основанията по ал. 1. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

            /3/ При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

            /4/ Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на АПК.  Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

            /5/  При постигане на споразумение за разсрочено плащане до 3 (три) месеца на целия дължим наем и внасяне на поне една вноска от дължимата сума от наемателя, заповедта по ал. 2 се обезсилва.

Чл. 41. /1/ Изземването на общински жилища, които се владеят или държат без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със заповед на Кмета на Общината на основание чл. 65 от ЗОС.

              /2/ Заповедта за изземване се издава въз основа на констативен протокол. В протокола се посочват данни за собствеността, физическото или юридическото лице, което владее или държи жилището, основанието за това и заповедта за прекратяване на наемното правоотношение.

             /3/ Заповедта за изземване се съобщава на адресатите по реда на ГПК.

             /4/ Заповедта за изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.

             /5/ Заповедта за изземване подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл.42. /1/ При принудително изземване на общинско жилище, в отсъствие на обитателите му, служителите изготвят протокол - опис в два екземпляра на завареното имущество, който се подписва от съставителя и двама свидетели. Единият екземпляр от протокол - описа е предназначен за адресатите на заповедта.

/2/ Вещите се съхраняват в определените за целта помещения за срок от една година.

/3/ Ако вещите не бъдат потърсени в срока по ал. 2, те стават общинска собственост и могат да се предоставят за здравни, социални и образователни нужди на звената на общинска бюджетна издръжка, или се продават чрез публичен търг с явно наддаване. При липса на интерес от ползването или закупуването им, те подлежат на унищожаване.

Чл. 43. В заповедта за освобождаване и изземване на общинското жилище се описва процедурата за съхраняването и разпореждането с движимите вещи, намерени в имота.

Глава шеста

НАЕМНИ  ЦЕНИ

Чл. 44. /1/  Наемната цена на общинските жилища се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно зоните, в които жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина и преобладаващото изложение, съгласно приета Методика (Приложение № 1).

/2/ Полезната площ на общинските жилища е определена от техническо лице, с протокол по образец за всяко конкретно жилище.

/3/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Наемната цена е дължима от датата на сключване на договор за наем.

/4/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Наемната цена се заплаща най-късно до 25-то число на текущия месец.

/5/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) При неплащане на наемната цена най-късно до 25-то число на текущия месец, се начисляват лихви в размер на 0.05 % за всеки просрочен ден, но не повече от равностойността на един месечен наем.

/6/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Наемната цена се актуализира със Заповед на Кмета на Общината в съответствие с отчетения от Национален статистически институт индекс на инфлация.

/7/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Актуализацията на наемната цена се извършва с анекс към договора.

/8/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) При подписване договор за наем на общинско жилище наемателят заплаща на наемодателя 3 (три) месечни наема, представляващи депозит, който обезпечава:

1. Грижливото и добросъвестно ползване и стопанисване на имота, неговите материални активи и оборудване.

2. Покриване на разходи за липси, повреди и щети, причинени от наемателя и неговото домакинство в имота.

3. Неплатени наеми, потребени и неизплатени разходи за електричество и вода.

4. Неплатени суми, дължими по реда на етажната собственост на сградите.

/9/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Наемодателят може да прихваща от депозита дължими суми след прекратяването на договора. Депозитът се връща при условие, че наемателят е изряден платец, няма задължения към наемодателя и му предостави последните фактури и/или служебни бележки за заплатени наем, електричество и вода, както и разходи,  определени от общото събрание на сградата, в която попада имота по смисъла на режима на етажната собственост.

Чл. 45. /1/ (досег. текст на чл. 45 – решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели - членове на различни семейства, които не представляват домакинство и нямат родствена връзка помежду си, се разпределя помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата.

/2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Всички пълнолетни членове на семейството/домакинството на наемателя, вписани в Заповедта за настаняване, подписват Договора за наем на общинско жилище, встъпват в задълженията и отговарят като солидарни длъжници за произтичащите от наемните отношения в неговата цялост задължения за: наем, ел. енергия, вода, такса битови отпадъци, други такси и разходи, определени от общото събрание на сградата, в която попада имотът по смисъла на режима на етажната собственост, както и имуществени вреди.

 

Глава седма

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

Чл. 46. /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общински съвет на:

1.  правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

2.  лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

3.  лица, настанени по административен ред в общинското жилище най-малко 5 години;

4. други физически или юридически лица, в случаите, определени с решение на ОбС по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС;

5.  на служители, които са настанени във ведомствени жилища и имат не по – малко 5 години стаж без прекъсване в общинска администрация.

/2/ Предложенията за решения по предходния член се внасят в Общински съвет от Кмета на Общината или ресорния зам.-кмет.

Чл. 47. Не могат да се продават:

 1. общинските жилища в сгради общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди;

2. резервните общински жилища;

3.  общински жилищни сгради, предвидени за премахване или освидетелствани по реда на Закона за устройство на територията;

4. жилища, за които има изрично решение на Общинския съвет.

Чл. 48. Продажбата на общински жилища се извършва по писмено искане на лицата по чл. 46, ал. 1 със заявление до Кмета на Общината. Към заявлението се прилагат:

1. декларация по образец за наличието или липсата на притежавани имущества, включително находящи се и извън територията на Община град Добрич;

2. копие от документи за платен наем, ел. енергия, В и К, топлоенергия - по отношение на лицата по чл. 46, ал. 1, т. 3.

Чл. 49./1/ Кметът на Общината назначава комисия със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.-кмет. и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“.

/2/ В състава на комисията се включват и други служители от общинска администрация.

/3/ Задължение на комисията е да  проучва налице ли са условията по чл. 46 от Наредбата и съставя протокол.

/4/ В тримесечен срок от подаване на заявлението, при установяване на наличието на условията за закупуване на общинско жилище, Кметът на Общината или ресорния зам.-кмет внася докладна записка в Общински съвет, за вземане на решение за продажба на жилището, придружена с оценка, извършена по реда на чл. 55 от Наредбата.

/5/ (доп. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на общината издава заповед, която се връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски. При започната процедура по отпускане на банков кредит, доказана чрез представяне на заявление (искане) за кандидатстване за банков кредит, срокът за заплащане на  цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски е 5 месеца.

/6/ След плащане на сумите по ал. 3  в посочения в заповедта срок, Кметът на Общината сключва договор за продажба, който подлежи на вписване.

/7/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Ако в срока по ал. 5 купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява.

Чл. 50. Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство могат да се продадат на едно от семействата или в съсобственост, след изрично тяхно/на членовете на домакинството/ писмено съгласие, нотариално заварено.

Чл. 51. Жилищата, свободни от наематели, могат да се продават след решение на Общинския съвет при условия и ред, определени със ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС след провеждане на търг или конкурс.

Чл. 52. Замяната на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на физически или юридически лица се извършва след решение на Общински съвет по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост и чл. 66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

Чл. 53. Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти - собственост на държавата на физически или юридически лица, се извършва по реда на чл. 49 от Закона за общинската собственост.

Чл. 54. Общинските жилища, определени за продажба се оценяват от лицензиран оценител. Така определената цена не може да бъде по - ниска от данъчната оценка на жилищата.

Чл. 55. /1/ Продажбата на жилища на лицата по чл.  46 се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, но не по-ниска от приетите от Общински съвет за съответната зона и конструкция, както следва:

 

                                                          

Зона

Минимални пазарни

цени на общински

жилища

(лв./кв.м)

І-ва зона – обхват:

Цeнтрална градска част (ЦГЧ)  по ПУП, приет с решение 38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич и Градски парк „Свети Георги”

Система ЕЖБ

535,00

Система монолитна; ЕК; скелетно-безгредова; ППП; ПК

580,00

 

 

 

ІІ-ра зона – обхват:

ЖК Запад;  ЖК Север 1,2, 3;  ЖК Русия 1,2,3,4; ЖК Добротица

Система монолитна

550,00

Система ЕЖБ

460,00

Система ПК /пълзящ кофраж/

440,00

ІІІ-та зона – обхват:

ЖК Иглика; ЖК Строител; ЖК Балик; ЖК Дружба 1,2,4

Система ЕЖБ

410,00

Система ПК /пълзящ кофраж/

430,00

 

Забележка:   Посочените минимални цени са без местни данъци и такси.

 

 /2/ Минималните пазарни цени по ал. 1 се актуализират с решение на Общински съвет.

Глава осма

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА, ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ

Чл. 56. /1/ Ежегодно в срок до 31 декември, комисия назначена от Кмета на Общината, в която влизат представители от общинска администрация и търговско дружество „Жилфонд – Инвест” ЕООД, извършва по реда на чл. 22 от Закона за счетоводството, инвентаризация на материалните активи, в това число и проверка за ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем. За извършената проверка се съставя констативен протокол в три екземпляра – за общината, за търговското дружество и за наемателите.

Чл. 57. В следствие на проверка Комисията прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за прекратяване на наемния договор и отмяна на заповедта за настаняване, когато установи, че общинското жилище:

1. не се ползва по предназначение;

2. не се ползва от лицата, на които е предоставено;

3. е свободно и не се ползва от лицата, на които е предоставено за срок по-дълъг от  един месец;

4. наемателите пребивават в чужбина за повече от шест месеца;

5. е повредено и е в състояние негодно за обитаване;

6. се ползва в разрез с установените правила за ползване на етажната собственост;

7. не се полага грижата на добрия стопанин.

Чл. 58./1/ Наемодателят периодично прави проверки за наличие на предпоставките по чл. 40 и чл. 57 от настоящата Наредба.

/2/ За установените нередности се съставя констативен протокол от определените от наемодателя лица.

Чл. 59. /1/ Наематели на общински жилища, които излизат извън страната, имат право да отсъстват и да не обитават жилището за срок от шест месеца, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 3 от настоящата Наредба.

/2/ Според сключения договор за наем, същите са длъжни да уведомят наемодателя за своето отсъствие, като подадат нотариално заверена декларация по образец и данни за лице за контакт. 

/3/ За наематели на общински жилища, които са заминали извън страната за повече от шест месеца, или не са изпълнили условията по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Глава пета от настоящата Наредба за прекратяване на наемните отношения и изземване на общинското жилище.

Глава девета

ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Чл.60. /1/ Правото на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищно-строителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по реда, определени в чл. 58а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Цената на правото на строеж се определя от Общинския съвет.

/2/ Правото на строеж по ал. 1 не може да се прехвърля на трети лица.

/3/ Жилищата, придобити по реда на ал. 1 не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.

/4/ Нарушаването на забраните по ал. 2 и 3 е основание за разваляне на договора за правото на строеж.

/5/ При разваляне на договора лицата, нарушили забраните по ал. 2 и 3, нямат правата по чл. 72-74 от Закона за собствеността.

Глава десета

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 61.  Физическо лице, което поврежда общинско жилище се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.

Чл. 62. Наказва се с глоба от 20 до 100 лева наемател на общинско жилище, който не изпълни решение на Общото събрание на етажната собственост, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Чл. 63. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, назначени със заповед от Кмета на Общината.

Чл.  64. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

Чл. 65. Административно-наказателното производство за нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.

Глава единадесета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

1.  „Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

2.  „Домакинство” са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

3. „Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

4. „Имущество” са налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти,  фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, гаражи, произведения на изкуството, нумизматика, филателия и други основни и оборотни средства.

5. „Жилище” по смисъла на тази наредба е група от функционално и пространствено обединени помещения и отворени покрити и открити пространства, за задоволяване на жилищни нужди.

6. „Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови /без кухни-столови/, измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

7.  „Полезна площ на жилището” е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, барака или таван.

8. „Консумативни разноски” са разноски за ел. енергия, вода, телефон, топлоенергия, такса за битови отпадъци, такси по реда на закона за управление на етажната собственост  и други такива, свързани с обитаване на жилището.

9. „Нарушение на добрите нрави” е действие или бездействие, което отрицателно въздейства върху установените в обществото морални и/или етични норми, или е в противоречие с тях.

10. „Социално жилище” е жилище, предназначено за лица с установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата или Общината.

Глава дванадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази Наредба се приема на основание чл. 45а и чл. 47 от ЗОС.

§ 3. /1/ За общинските жилища, в които са настанени отчуждени собственици временно до предаване на определените им в обезщетение жилища, се прилагат разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 3.       

/2/  За членовете на семействата или на домакинствата на бившите собственици на отчуждени сгради, които от отчуждаването им ги обитават, се прилагат разпоредбите за общинските жилища, предназначени за настаняване под наем, ако в жилищата, предоставени в обезщетение, не е предвидена жилищна площ за тях.    

 § 4. Тази Наредба отменя Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, приета с решение № 27-2 от 17 Декември 2013 година на Общински съвет град Добрич.

§ 5.  Настоящата наредба влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на Община град Добрич.

§ 6. В чл. 56, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич, се създава нова точка 7 със следния текст:

т. 7. За изграждане на социални жилища по реда на чл. 60 и следващите от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

§ 7. Сключените договори за наем на общински жилища по реда на отменената наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, запазват правното си действие до изтичане на срока на договора.

§ 8. Картотекираните лица по реда на отменената наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, остават в окончателния списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище.

§ 9. Висящите процедури за продажба на общински жилища се довършват по досегашния ред.

§ 10. В едномесечен срок от приемане на настоящата наредба, Кметът на Общината издава определените в наредбата заповеди и утвърждава образци на документи, необходими за изпълнение на изискванията на наредбата.

§ 11. Разпоредбите в тази Наредба се отнасят и за жилищата, които са включени в капитала на търговските дружества с общинско участие. Управителите на общински търговски дружества, са длъжни да включат текста във вътрешните си правилници относно отдаване под наем на жилища.

                                                                          

Наредбата е приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с Решение № 32-1 от 27.03.2018 г. – Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич; изм. и доп. с Решение № 49-1 от 28.05.2019 г. – Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

(приета с Решение № 32-1 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич)

 

§ 12. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич не изменя действащите договори за наем на общински жилища, които запазват правното си действие до изтичане срока на договора.

§ 13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

(приета с Решение № 49-1 от 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич)

§ 14. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Методика за определяне на наемните цени на общинските жилища на територията на Община град Добрич

 

Базисна цена: 1,058 лв.

 

А. Местонахождение на обекта според зоната, в която се намира

З о н а

Коефициент

I-ва

ул. Отец Паисий, бул. Добруджа, бул. Добричка епопея, бул. Трети март,

к-с Русалка

1.20

II-ра

ул. Батовска, ул. Отец Паисий, бул. Добруджа, ул. Кап. Д. Списаревски,

ул. Копривщица, бул. 25-ти септември, бул. Русия, бул. Добричка епопея,

бул. Добруджа, ЖП  Линия

1.12

                                       II-1

ул. Батовска, бул. Русия, ул. Г. Попов, ул. Н. Петков (ЖК. Дружба 3),

бул. Добруджа, ул. Калиакра, ул. Копривщица, ул. Кап. Д. Списаревски

1.10

                                        III-та

ул. Н. Петков, ул. Г. Попов, ЖК Иглика, ЖК Строител, ул. Д. Ковачев,

бул. Добруджа, Околовръстен път, (ЖК Иглика, ЖК Строител, ЖК Хр. Ботев, ЖК Дружба 1, ЖК Дружба 2, ЖК Дружба 4, ЖП Линия,

бул. Добруджа, ул. Четник Н. Алексиев, ул. Войнишка

1.08

III-1

ул. Д. Ковачев, ул. Каменица, ул. Агликина поляна, Околовръстен път,

бул. Добруджа (ЖК Балик), ул. Копривщица, ул. Калиакра, ул. Поп Богомил, ул. 25-ти септември (общежития бл.1, 2), запад от ул. Калиакра, на север от бул. Добруджа, на запад от ул. Четник Никола Алексиев

1.05

ІІІ-2

ЖК Изгрев (ЖК Балик  44.55.46) Гара север, кв. Рилци

1.00

Б. Конструкция на сградите

 

М1 - Масивни - монолитни със стоманобетонови елементи   1.00          

ЕЖБ; ППП; ПК; ЕК; скелетно-безгредова конструкция

 

М2   -  Сгради със зидани стени с гредоред,                                                

без противоземетръсни шайби                                         0.90

 

М3 – Полумасивни и паянтови сгради                   0.80

 

 

В. Разположение във височина на жилищните имоти

При двуетажни сгради                                                    

Първи етаж                                                                                       1.00

Втори етаж                                                                                        0.93

 

При сгради над 3 етажа

Първи етаж                                                                                        1.00                                         

Втори и нагоре                                                                      1.05

Последен етаж                                                                       1.00

За ПК- от VII ет. нагоре                                                 1.00

последен етаж                                                                       0.95

 

 

Г. Преобладаващо изложение

 

Юг, югоизток, югозапад                                                     1.08

Изток, запад                                                                                       1.06

Север, североизток, северозапад                                      1.00

 

 

Д. Благоустройствено съоръжение

За жилище над 5 етажа без асансьор                                                                          0.95          

За жилище без складово помещение                                                                          0.95          

За жилище без водопровод и канализация                                                               0.93          

За жилище, разположено над източници на шум                                                   0.93          
(трафопостове. помпени агрегати, асансьорни шахти,
абонатни станции и др.)

 

 

Е. За особени качества

За санирани жилища

 1. Цялостно саниране                                            1.5                                               

- подмяна на инсталации – ел., ВиК и др.

- подмяна на дограма

- външна топлоизолация

- цялостен ремонт на покрив

     2. Частично саниране                                  1.35

- подмяна на дограма

- външна топлоизолация

- цялостен ремонт на покрив

 

/п/                                                                                    /п/

ИВО ПЕНЧЕВ                                                            ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет                             Кмет на Община град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодателите и органите по назначаване

01.07.2020

  З А П О В Е Д № 856 гр. Добрич, 1. 07. 20 20 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от...

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодателите и органите по назначаване
ВИЖ ДОБРИЧ
28.57° C ясно небе
Нагоре