Община Добрич набира кандидати за личен асистент

Община град Добрич, като партньор на  Агенция за социално подпомагане реализира пореден етап на  Проект  „Подкрепа за достоен живот„  по  схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ  BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От 7-ми  до 10 –ти май 2014г. ще се набират документи на  кандидати за лични асистенти и потребители. Кандидатите за лични асистенти се допуска  да са  безработни, регистрирани в Бюро по труда, трудово заети, които могат да извършват допълнителен почасов труд,  както и неактивни лица  (студенти или ранно пенсионирани ) в трудоспособна възраст.   Кандидат – потребителите могат да са лица и деца с документ от ТЕЛК.  Документи ще се приемат в сградата на бившия партиен дом, ет. 11 ст.5   За повече информация тел: 600103.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ - ПОТРЕБИТЕЛИ

                              

•             ЗАЯВЛЕНИЕ -  по образец

•             ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)

•             ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ на законния представител – родител,  настойник, попечител (копие)

•             Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)

•             Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)

•             Декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)

•             Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично

                 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ - ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ -  по образец

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ  - копие
АВТОБИОГРАФИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е   безработен)
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от месторабота (ако кандидатът работи)
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
КОПИЕ НА СЕРТИФИКАТИ /и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
ПЪЛНОМОЩНО (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

 

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.79° C облачно
Нагоре