Обява за конкурс за длъжността директор на дирекция „Общинска собственост“

Община град Добрич на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед №950/08.08.2017 година на Кмета на общината,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

            за длъжността директор на дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

1. Кратко описание на длъжността

Да участва активно в разработването и да провеждането ефективно общинската политика и стратегия по стопанисването и управлението на общинската собственост, разпореждането, отдаването под наем, осъществяването на  строг контрол в изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията; Организира дейността по актуването на общинските имоти и воденето на регистъра им; Осъществява организацията по разпореждането с общинските имоти; Организира и контролира всички дейности по концесиите и следконцесионния контрол.

2. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше, степен „магистър“;

2.2. Професионална област, по която е придобито образованието: Социални, стопански и правни науки или технически науки;

2.3. Професионален опит: най-малко 4 години или ранг ІІІ младши.

3. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

4. Конкурсът с допуснатите кандидати да се проведе на два етапа:

- решаване на тест;

 - интервю.

5. Необходимите документи за участие в конкурсната процедура са:

5.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /образец/;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност /образец/;

5.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител /образец/;

5.4. Автобиография CV формат;

5.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

5.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

5.7. Документ за самоличност – необходим само за идентификация.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в: 14-дневен срок от публикуване на обявлението от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа, на адрес: Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 23.08.2017 г.

Документите се приемат от Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши  експерт АБДЧР, като след проверка кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и регистрират заявленията си за участие в конкурса в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Формулярите по образец може да се получат всеки работен ден в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 от 08.00 часа до 17.00 часа.

7. Минимален размер на основната заплата: І степен, в границите от 460 – 1400 лв. Основният размер на заплатата на длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Община град Добрич и на интернет страницата на общината.

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.

28.01.2021

З А П О В Е Д   № 108 гр. Добрич, 28.01. 20 21 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от...

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруaри до 30 април 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.56° C ясно небе
Нагоре