Конкурс за управител на "Жилфонд - инвест" ЕООД. Обявата е публикувана на 26. 06. 2017 г.

О Б Я В А


На основание Решение № 17 – 29 / 28.02.2017г. на Общински съвет град Добрич, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Заповед № 732 / 22 Юни 2017г., на Кмета на Община град Добрич се обявява конкурс за възлагане управлението на еднолично търговско дружество със 100% общинска собственост “ Жилфонд- инвест ” ЕООД, ЕИК 834052321 град Добрич.


1. Необходими документи:
• Мотивационно писмо за участие в конкурса;
• Документи за завършено образование(образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации(при наличие на такива);
• Медицинско свидетелство, включително заверено от Психодиспансер;
• Свидетелство за съдимост;
• Автобиография;
• Препоръки от предишен работодател(ако има такива).


Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на настоящата обява.
Документите се приемат в Деловодството на Община град Добрич.


2. На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се
предоставят следните документи:
• Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;
• Копие от Приложение №1 към Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;
• Копие на проектодоговора за възлагане на управлението - Образец № 6 към Приложение №1;


3. Конкурсът ще се проведе в три етапа, както следва:


3.1 Първи етап: Допускане по документи;
Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.


3.2 Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;
Всеки кандидат представя разработен от него бизнес – план в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в запечатан плик в деловодството на Общината. Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса.


3.3 Трети етап: Събеседване с кандидатите.
Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.
В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до всички кандидати.
За повече информация: тел. 058 / 600-050, Дирекция ИРЕФОП или тел. 058 /600-001, Деловодство.


КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:
( ЙОРДАН ЙОРДАНОВ )

Актуално

Община Добрич инвестира 1,4 милиона лева в рехабилитация на улица „6 – ти септември“

20.04.2018

Средствата, които ще бъдат вложени в размер на 1 441 318.08 лева са 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж“. Проектът е с наименование „Подобряване, надграждане и реконструкция...

Община Добрич инвестира 1,4 милиона лева в рехабилитация на улица „6 – ти септември“
ВИЖ ДОБРИЧ
17° C ниска облачност
Нагоре