Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

 

ПРОГРАМА

ЗА

ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

I.     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) По Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност, Община град Добрич предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реализиране на проектни предложения на стойност до 3 000,00 лева.

2.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Средствата за финансиране на граждански инициативи се определят с Решение на Общински съвет град Добрич за всяка бюджетна година. Те могат да бъдат допълвани с дарения по ред и условия, определени в Правилника за дарения.

3.      Поканата за кандидатстване по Програмата се обявява на сайта на Община град Добрич www.dobrich.bg. Срокът за подаване на проектните предложения е 30 (тридесет) дни след обявяване на поканата.

4.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г., влиза в сила от 01.01.2022 г.) Програмата се администрира от назначена със заповед на Кмета комисия, която се състои от Председател (без право да гласува), 3-ма представители на общинска администрация, 3-ма общински съветници и 3-ма граждани, номинирани от ЮЛНЦ с адрес на регистрация в Община град Добрич. ЮЛНЦ и гражданите на общината могат да номинират представители на гражданското общество в Комисията. Общински съвет град Добрич ежегодно определя представителите на гражданското общество. Комисията има Председател и Секретар. Комисията избира за Председател (без право на глас) – Председателя на постоянна комисия „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски проекти и програми. Секретарят е представител на Общинска администрация.

5.      (Изм. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Комисията провежда информационни дни за кандидатстващите организации, след публикуване на поканата и след сключване на договорите за БФП.

6.      Заседанията на комисията са открити.

7.      Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете й.

8.      Комисията взема решения с обикновено мнозинство.Решенията на комисията, както и оценките й са независими и окончателни.

9.      Преди да пристъпят към оценяване, всички членове на комисията представят писмени декларации (по образец), че нямат материален интерес и не са „свързани лица“ по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и Търговския закон с участник в процедурата. Декларациите се прилагат към протокола от работата на комисията.

10.  Мониторинг по време на изпълнение на договорите се осъществява от комисията основно чрез посещения на място, с цел проследяване на изпълнението и съдействие при необходимост. При посещенията се съставят констативни протоколи.

11.  Кореспонденцията по време на кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите се осъществява по е-поща, на е-адрес, предоставен във формуряра за кандидатстване.

 

II.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1.      Подпомагане на инициативи за развитие на гражданско общество на територията на Община град Добрич;

2.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Повишаване активността на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и на дружества по Закона за задълженията и договорите;

3.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Повишаване капацитета на гражданското общество в община град Добрич;

4.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Насърчаване на гражданското участие и развитие на социалния капитал в общността.

III.             ДОПУСТИМОСТ 

1.      Допустимост на кандидатите.

1.1  (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Бенефициенти по настоящата Програма могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по Закона за ЮЛНЦ с адрес на регистрация на територията на Община град Добрич и дружества по Закона за задълженията и договорите;

1.2  Недопустими кандидати:

·         НПО и ГС, в управлението на които участват членове на комисията по т.4 на Раздел I и/или служители от община Добрич;

·         Организации, които иматзадължения към държавата и община Добрич;

·         Организации с политическа насоченост.

2.      Допустимост на дейностите.

2.1 (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Община град Добрич финансира граждански инициативи в следните приоритетни области:

·         Социална сфера и здравна превенция;

·         Образование;

·         Околна среда;

·         Култура;

·         Спорт.

 

    2.2  Недопустими дейности за финансиране:

·         (изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Дейности, които вече са финансирани от други източници; освен в случай на съфинансиране по проекти от значение за общността в областите по т. 2.1;

·         (нова с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Дейности за закупуване на дълготрайни материални активи;

·         Дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;

·         Дейности с политическа насоченост;

·         (нова с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Дейности, които включват недемократични практики.

3.        Допустимост на разходите.

3.1  За да бъдат допустими разходите по настоящата Програма за предоставяне на БФП, трябва да отговарят на следните условия:

·         Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление;

·         Да бъдат извършени след датата на подписване на договора за БФП и до изтичане срока на изпълнение на проекта;

·         Да бъдат извършени законосъобразно, да могат да се установят и проверят, и да са подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;

·         Всички създадени по проекта документи, материали, брошури, удостоверения/сертификати, презентации, плакати, програми, покани, присъствени списъци и публикации, задължително съдържат текста: „Този документ е създаден по проект „_______________“, финансиран от бюджета на Община град Добрич, по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност“.

3.2  Недопустими разходи за финансиране:

·         Предварителни разходи за подготовка на проектното предложение;

·         Административни разходи;

·         Разходи за самоцелни ремонтни дейности и офис обзавеждане;

·         Разходи за възнаграждения на екипа на проекта;

·         Комунални разходи – ток, вода, телефон, отопление;

·         (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Разходите за публичност не трябва да надвишават 10% от сумата, финансирана от Общината за конкретния проект;

 

·         Разходи за транспорт във връзка с организация и управление на проекта. Разходите за командировки следва да са съобразени с ограниченията, съгласно Наредбата за командировките в страната.

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

IV.             УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

1.       (Изм. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Размерът за  финансиране на едно проектно предложение е до 3000,00 (три хиляди) лева;

2.       Начин на плащане:

·           (Изм. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Авансово – 70% в пет дневен срок след сключване на договора.

·           (Изм. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Окончателно – до 30 % в пет дневен срок след одобряване на отчета за изпълнение на проекта.

V.      ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРОЕКТИТЕ

1.      Проектът да се осъществява в полза на местната общност;

2.      Проектът да съдържа дейности, насочени поне в една от описаните области в раздел III, т.2.1;

3.      (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Проектът да се изпълнява от кандидата -  ЮЛНЦ или дружество по Закона за задълженията и договорите;

4.      Проектът да посочва ясно дефинирана целева група;

5.      Проектът да съдържа реално постижими цели и конкретни дейности;

6.      Проектът да откроява ясни и конкретни крайни резултати от реализацията на дейностите в полза на целевите групи;

7.      Проектът да съдържа подробен график за осъществяването му;

8.      Проектът да осигурява устойчивост и да дава възможност за мултиплициране на основната идея от други организации;

9.      Проектът да се базира на реалистичен и подробно разписан по дейности бюджет;

10.  Времетраенето на проекта да не надхвърля календарната година, в която е сключен договорът за изпълнението му;

11.  (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) Дейностите по проектните предложения да не са финансирани от друг източник, освен в случай на съфинансиране по проекти от значение за общността в областите по т. 2.1.

 

VI.   ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Оценката на проектните предложения включва следните етапи:

1.        Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта

Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта:

1.1. Проектното предложение се отнася за обявената Програма;

1.2. Проектното предложение е подадено в срок;

1.3. Кандидатът отговаря на условията за допустимост на кандидатите по настоящата Програма;

1.4. Кандидатстващата организация няма задължения към държавата и община Добрич;

1.5. Заедно с Формуляра са представени всички изискуеми документи и са окомплектовани в папка, съгласно изискванията на настоящата Програма;

1.6. Попълнени са всички части на Формуляра за кандидатстване (по образеца, утвърден от Общински съвет Добрич) и е подписан от ръководителя на организацията;

1.7. Проектното предложение съответства на минимум една от приоритетните области на Програмата;

1.8. Проектното предложение съдържа допустими дейности и разходи, съгласно условията за допустимост на настоящата Програма;

1.9. Проектът ще се осъществи в полза на общността;

1.10.  Времетраенето на изпълнението на проекта е в календарната година;

1.11.  Проектното предложение съдържа план-график за изпълнение на дейностите;

1.12.  Проектното предложение не надвишава максимално допустимия размер за финансиране.

 

Изпълнението на всеки от горепосочените критерии се отбелязва с „ДА“, „НЕ“ или „НП“ (не е приложимо). В случай на отговор „НЕ“ или „НП“ се отбелязват писмено мотивите за неизпълнение или неприложимост на критерия. Наличието на отговор „НЕ“ за критерий за административно съответствие и/или допустимост е основание за недопускане на проектното предложение до следващия етап на техническа и финансова оценка.

Протоколът на комисията след приключване на Етап 1 съдържа Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка и основанията за недопускане. Протоколът се публикува на сайта на община Добричwww.dobrich.bg.

2.        Етап 2: Техническа и финансова оценка – извършва се само за проекти, преминали успешно Етап 1.

2.1.  Комисията оценява постъпилите проектни  предложения на базата на Таблица за оценка – (Приложение 3). Всеки член на комисията попълва индивидуална таблица. Комплексната оценка на проектното предложение е средноаритметичната стойност от индивидуалните оценки на комисията;

2.2.  (Изм. и доп. с реш. №19-23 от 30.03.2021 г.) До финансиране се допускат само проектните предложения, които имат комплексна оценка над 60 (шестдесет) точки от 100 (сто) точки, съгласно класирането им по точки и разполагаемия бюджет за съответната година;

2.3.  Комисията има право да намали проектобюджета, при наличие на недопустими дейности или разходи, несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи, дублиране на разходи или неспазване на процентно съотношение;

2.4.  Одобрените проекти се финансират в рамките на средствата за съответната бюджетна година;

2.5.  Протоколът с решението за класиране и предложение за сключване на договор/и за финансиране по настоящата Програма,след утвърждаване от Кмета на общината се публикува на www.dobrich.bg;

2.6.  Класираните кандидати се поканват писмено за сключване на договор. Ако в срок от 5 работни дни от получаване на поканата организацията не подпише договор, това й действие се счита за отказ от финансиране по настоящата Програма.

VII.                         НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

1.      Проектните предложения се подават чрез Формуляр за кандидатстване, утвърден от Общински съвет град Добрич и съответните приложения, публикувани в поканата за кандидатстване по Програмата на сайта на община Добрич www.dobrich.bg.

2.      Всеки кандидат има право да подаде само едно проектно предложение.

3.      Формулярът за кандидатстване се попълва на български език, точно и подробно се описва как ще бъдат изпълнени целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на приоритетните области на настоящата Програма.

4.      Към формуляра кандидатите представят:

А) Юридическите лица с нестопанска цел:

·         Удостоверение за актуално състояние – оригинал;

·         Устав на организацията – заверено копие;

·         Автобиография на ръководителя на проекта;

Б) Гражданските сдружения:

·         Договор, съгласно Закона за задълженията и договорите – заверено копие;

·         Автобиография на ръководителя на проекта;

5.      Документите за кандидатстване се окомплектоват в папка. Папката съдържа:

·         Придружително писмо до Кмета на общината (Приложение 1);

·         Формуляр за кандидатстване (Приложение 2), подписан от ръководителя на проекта и подпечатан с печата на организацията (ако е приложимо);

·         Изискуеми документи по т. 4;

6.      Папката с комплекта документи за кандидатстване се подава в запечатан плик чрез лицензиран пощенски оператор или на място в деловодството на Община град Добрич, на следния адрес:

9 300 град Добрич, ул. „България“ 12, Община град Добрич

На плика трябва задължително да бъде изписано следното:

„За участие в Програмата за финансиране на граждански инициативи“

име на проекта

пълното име, адрес и БУЛСТАТ на кандидата

Полученият плик се завежда в деловодната система на общината с входящ номер, дата и час на получаване.

В случай, че крайната дата за подаване на проектните предложения е почивен или празничен ден, срокът се удължава до края на работното време на първия работен ден.

7.      Кандидатстващата организация няма право да поправя или добавя части от проектното предложение след неговото подаване. Общината не връща получени документи и материали.

 

VIII.       ИЗПЪЛНЕНИЕИ ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1.       Отчитането на изпълнението на проекта е в рамките на 15 дни след приключване на проектните дейности. Срокът за предаване на отчета за всеки проект е конкретизиран в сключения с общината договор, но не по-късно от 15- ти ноември на текущата година.

2.       Отчетът се представя в папка, със следното съдържание:

2.1  Придружително писмо до Кмета на общината (Приложение 1);

2.2  Финален отчет (Приложение 5), подписан от ръководителя на проекта и подпечатан с печата на организацията (ако е приложимо):

2.2.1        Технически отчет - съдържа описание на изпълнението на всяка една дейност и постигнатите резултати;

2.2.2        Финансов отчет.

2.3   Електронен носител със съдържание - подкрепящи документи към техническия и финансов отчет – сканирани във формат „pdf“, снимки в „jpg“. Подкрепящите документи се представят САМО в електронен вариант. Файловете задължително трябва да носят името на документа, който съдържат. Всички сканирани документи трябва да бъдат четливи;

2.4  Декларация – опис на електронния носител (Приложение 4).

3.       Документите в електронния носител, съпровождащи отчитането на изпълнението на проекта, трябва да бъдат оформени в отделни папки, които задължително се подреждат по последователността и логиката на бюджета, и са с наименованието на всяка една дейност (например: „Дейност 1“, „Дейност 2“ и т. н.). Всяка папка съдържа подпапки и файлове с:

3.1  Документи, които доказват извършването на съответната дейност. В зависимост от характера на дейностите, задължителните подкрепящи документи са, както следва(списъкът не е изчерпателен):

3.1.1 Документация за проведени конференции, семинари, обучения, кръгли маси и други прояви:

·      Списъци на участниците, съдържащи дата и място на провеждане, трите имена, адрес, телефон и e-mail за контакт, име на организацията/институцията, която представляват, подпис за всеки ден от съответното събитие;

·      Програма, презентации, материали, лекции, които са изготвени и използвани в рамките на изпълнение на дейностите.Презентациите и програмите трябва да съдържат темата, име на лектора/ите, дата и място на провеждане;

·      Пакетът с материали за участниците и доказателство, че всеки един от участниците е получил такъв (ако е приложимо). Последното може да се документира с информация, включена в присъствените списъци;

·      Удостоверения/сертификати, които са раздадени на участниците, преминали обучение (ако е приложимо);

·      Обобщение на формулярите за обратна връзка. Формуляри за обратна връзка - анкетни карти(ако е приложимо);

·      Прес-съобщения/ публикации/репортажи (ако е приложимо);

·      Снимки, доказващи присъствието на регистрираните участници в присъствените списъци за всеки ден от съответното събитие; Снимки, показващи фрагменти от презентациите на отделни лектори и/ или модератори.

3.1.2  Документация при наем на оборудване:

·         Копия на договори за наем с описание на оборудването, модел, тип, брой и др.

3.1.3  Документация за наемане на външни експерти:

·      Задание за експертна работа и/или договор/и с експерт/и, (ако е приложимо);

·      Автобиография и документи, удостоверяващи квалификацията на експерта;

·      Доклад за свършената работа (ако е приложимо), подписан приемо-предавателен протокол;

·      Материали, които са разработени от експерта;

 3.1.4  Документация за осъществени пътувания (само за изпълнение на основни дейности):

·      Списък на пътувалите, посочена дата и проява, подписи;

·      Командировъчни заповеди (съгласно Наредбата за командировките в страната), с посочен начин на пътуване;

·      При пътуване с обществен транспорт - билети за осъществено пътуване (ако е приложимо);

·      При пътуване с нает транспорт - договор за наем на транспортно средство с описани детайли за пътуването – дата, маршрут, стойност;

·      При пътуване с личен автомобил – командировъчна заповед, талон на автомобила, попълнен пътен лист.

3.2  Разходооправдателни документи, подредени по последователността и логиката на бюджета за съответната дейност - фактури, платени в брой или по банков път, платежни нареждания, банкови извлечения, граждански договори, декларации, приемо-предавателни протоколи, сметки за изплатени суми, платежни нареждания за изплатени данъци и осигуровки. Всички фактури на бенефициента, свързани с изпълнението на проекта, освен предмета на доставката,задължително трябва да съдържат следния текст: „разходът е по договор №…./…… с Община град Добрич“. Всички разходооправдателни документи трябва да са ясни и точни, и да съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство.

4.      Папката с отчета на проекта се подава в запечатан плик чрез лицензиран пощенски операторили на място в деловодството на общината на следния адрес:

9 300 град Добрич, ул. „България“ 12, Община град Добрич

На плика трябва да бъде изписано следното:

            „Отчет на договор № ______________“

            име на проекта

            пълното име и адрес на кандидата

Полученият плик се завежда в деловодната система на общината с входящ номер, дата и час на получаване.

5.      На свое заседание комисията разглежда представения отчет и съставя протокол, в който предлага на Кмета на община Добрич приемане, частично приемане или не приеманена изпълнението на проекта.

6.      Организация-изпълнител на проект, която не представи окончателен отчет в определените в договора срокове или е изразходвала отпуснатите средства по начин различен от посочения в договора, дължи връщането им заедно със законоустановената лихва и се лишава от правото да кандидатства за финансиране по тази Програма през следващата календарна година.

7.      При пропуски в отчета – техническа или финансова част, или в придружаващите документи, община Добрич изисква писмено допълнителна информация от организацията. Тя трябва да бъде представена в 7-дневен срок от датата на уведомяване. Представените допълнителни документи трябва да бъдат наименовани КОРИГИРАН_дата_ име на вече представения документ. Допълнителни документи и информация по представения отчет се изискват еднократно. Всяка друга представена информация не подлежи на разглеждане.

8.      При непредставяне на поисканата допълнителна информация в срок, отчетът няма да бъде одобряван или ще бъде частично одобрен.

9.      Протоколът на комисията, ведно с представения от организацията отчет, се представя на Кмета на общината за одобрение. След утвърждаването му се пристъпва към окончателно плащане по реда на т. 2 от раздел IV.

             Приета с решение № 19-9 от 25.04.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изменена и допълнена с решение № 19-23 от 30.03.2021 г., на Общински съвет град Добрич.

Дата на последна актуализация: 12.04.2021 г.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова

19.04.2021

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна днес с новоизбрания депутат Албена Симеонова от листата на „Демократична България“. Срещата е инициирана от народния представител в отговор на призива на кмета Йордан Йорданов за...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова
ВИЖ ДОБРИЧ
7.91° C облачно
Нагоре