Общинска Програма за закрила на детето 2017 г.

Приоритетна област I.

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето.

1.1.Развиване на социални услуги и дейности по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Община Добрич –

Дирекция Хуманитарни дейности“ /ДХД/, социални услуги за деца и семейства,

Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/– Добрич

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2017г.

1.2. Популяризиране вьзможностите на социалните услуги в община град Добрич за начините и видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда.

Община Добрич – ДХД, социални услуги за деца и семейства, ДСП – Добрич

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2017г.

 

1.3.Координация между родилни отделения, Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич и ОЕПГ по проект „Приеми ме 2015” относно предотвратяване постъпването на дете в институции.

Община Добрич – ДХД,

ДСП – Добрич

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2017г.

2. Развиване система за подкрепа на отговорно родителство.

2.1.Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат.

ДСП – Добрич

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочената институция

2017г.

 

2.2.Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за Закрила на детето – „отглеждане на децата в семейна среда чрез развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи или помощи в натура“.

ДСП – Добрич, юридически лица с нестопанска цел –  Фондация „Ръка за помощ”, Фондация „Лумос”

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

 

2017г.

 

2.3.  Проект „За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020:

BG 051PO001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Общностен център за деца и семейства.

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за Ранно детско развитие“ – Общностен център за ранно  детско   развитие  и  родителска подкрепа

Община Добрич – ДХД

Проект за социално включване към Министерство на труда и Социалната политика

2017г.

 

2.4. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на безотговорно родителство.

 ДСП – Добрич

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

 

2017г.

 

2.5 Продължаване и развиване на дейностите на ИКК към МКБППМН в посока консултиране на родители и учители.

МКБППМН –Добрич

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН –  Община Добрич

 

 

2017

 

 

2.6. Семейно консултиране – предоставяне на различни форми на подкрепа на деца и родители преди, в периода, по време и след приключване на съдебни производства за присъждане на родителски права.

ДСП – Добрич,

Център за обществена подкрепа

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни органи

2017г.

 3. Планиране и развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги.

 

 

  3.1  Осигуряване на качествени социални услуги за деца  в Община град Добрич:

 - ДЦДУ  – запазване на капацитета 70 места;

 - ЦОП-2 – запазване на капацитет 30 места;

 - ЦОП БЧК Добрич – запазване на капацитета от 25 места;

 - ЦОП към Фондация „Ръка за помощ”;

 - Общностен център за деца и семейства, който ще  предоставя интегрирани услуги за  деца и техните семейства;

 

 3.2 Осигуряване на качествени социални услуги за деца и младежи  в :

 - 3-те  ЦНСТДМБУ – запазване на капацитета от 45 места;

 - 4-те ЦНСТДМУ – запазване на капацитета от 56 места;

 

 3.3 Устойчивост в развитието и предоставянето на областния модел на социалната услуга „Приемна грижа” в извършването на подбор, обучение и оценка на професионални и доброволни приемни семейства. Подобряване качеството на услугата чрез дейността на ЦОП-2 и ОЕПГ по Проект „Приеми ме 2015”.

За 2017 г. е планирана потребност от  30 приемни сеемйства.

 

3.4 Изпълнение на дейностите по Проект „За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на ОПРЧР 2014–2020. Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

 

 

  1. Проект "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията      на           община           Бургас" Мярка5: "Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови  заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н. ) от Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

Община Добрич – ДХД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич – ДХД  

 

 

 

 

 

 

Община Добрич – ДХД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич – ДХД  

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

 2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.

 

4. Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца.

 4.1 Осъществяване на мониторинг и контрол по спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца в институциите и социалните услуги в общността на територията на Община град Добрич.

 

 

Община Добрич – ДХД,  

ДСП – Добрич

Звено за мониторинг

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции

 

 

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 Утвърждаване на междуинституционалното взаимодействие, сътрудничество и координация за гарантиране правата на детето, чрез:

 - Провеждане на работни срещи на структурите на местното самоуправление, институциите и комисиите, отговорни за развитието на нови и за повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства.

- Организиране и провеждане на обучения за специалисти от всички структури, отговорни за закрила на детето, за адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата.

 

 

Община Добрич – ДХД,  

ДСП, МКБППМН, Комисия за детето,

Регионално управление на образованието /РУО/ – Добрич,

Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Добрич, НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции

 

2017г.

5.Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата.

 

5.1.Планиране и осигуряване на качествени социални услуги, повишаване качеството и ефективната заетост на капацитета на съществуващите социални услуги в общността, подобряване на достъпа до тях на децата и семействата в Община град Добрич.

 

ДСП – Добрич,

Отдел „Закрила на детето“ /ОЗД/ – Добрич, Община Добрич – ДХД  

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените институции

2017г.

Приоритетна област II

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

 

 

                           

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1.Продължаване на политиката за включващо обучение         на

децата            със специални образователни

потребности.

1.1Определяне  на координиращи екипи в детските градини и училищата на територията на община град Добрич за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие за децата и учениците.

 

 

 

Община Добрич – ДХД,

РУО – Добрич

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

       

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Разработване на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие 2017-2019 г., на база изготвен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата в община град Добрич.

 

 Община Добрич – ДХД  

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Предприемане на действия за разкриване на

Център за подкрепа за личностно развитие в град Добрич, като институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности.

 

Община Добрич – ДХД  

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

1.4.Разработване на план за подкрепа за всяко дете и ученик, нуждаещо се от допълнителна подкрепа за личностно развитие от Екипа за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училища.

Община Добрич – ДХД,  

Директори на училища и детски градини

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

          2017г.

 

 

1.5 Подбряване на възможностите за осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в училищата и детските градини.

 

Община Добрич – ДХД,  

Директори на училища и детски градини

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

 

1.6 Осигуряване на педагогически специалисти, необходими за обезпечаване на дейностите по допълнителната подкрепа за личностно развитие за децата и учениците със СОП, в риски, с изявени дарби или хронични заболявания.

Община Добрич – ДХД,  

Директори на училища и детски градини

Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование /РЦПППО/ – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

 

  1.7 Повишаване обхвата на децата, две години преди постъпване в първи клас и осигуряване на качествено предучилищно образование за постигане на училищна готовност и гарантиране на равен достъп до образование.

 

Община Добрич – ДХД  

  РУО – Добрич, НПО,    

  Училищни ръкаводства

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

2. Утвърждаване на устойчив модел за повишаване на обхвата и проследяване посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в образователната система.

 

2.1. Дейности по превенция на отпадането от училище – събиране на данни за ученици, трайно непосещаващи училище поради отсъствия; провеждане на съвместни проверки за отсъствия на деца в предучилищна възраст и ученици до 16 г., подлежащи на задължително обучение.

 

 

 

 

 

 

Община Добрич – ДХД,  

РУО – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

2017г.

 

2.2 Интегриране на деца от малцинствен произход в образователната система, чрез насърчаване разработването и работата по проекти, отнасящи се до образователната интеграция

Община Добрич – ДХД,  

Училищни ръководства, РУО – Добрич, НПО

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

2.3 Утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка като условие за равен достъп на децата до училищно образование чрез повишаване на контрола на качеството на детското обучение в предучилищна възраст.

 

 

Община Добрич – ДХД,  

Училищни ръководства,

РУО – Добрич

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2017г.

 

2.4. Подготовка за равен старт в училище за деца, на които българският език не е майчин език, чрез развиване на услугите, които предоставя Общностен център за деца и семейства.

 

 

 

Община Добрич – ДХД  

 

Проект „Социално включване”, финансиран от Световната банка

 

 

2017г.

3. Да  се развива подпомагането на      децата     и

родителите  с цел редовно посещаване на училище.

3.1.Консултиране на родители за интересите   и способностите на децата и възможности за подпомагане при прием на децата в средно общообразователно училище и професионална гимназия.

Община Добрич – ДХД,  

Училищни ръководства,

Център за кариерно развитие

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

. 2017г.

 

3.2. Подготовка за равен старт в училище чрез продължаване дейностите на детска градина „Надежда” към Фондация „Ръка за помощ”

 

Фондация „Ръка за помощ”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2017г.

 

3.3. Продължаване на дейностите в Детски център за интегрирани услуги за деца и родители към Фондация „Ръка за помощ”.

 

Фондация „Ръка за помощ”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2017г.

4.Усъвършенств ане на системата за професионално ориентиране                           и професионално обучение                           и образование.

4.1. Мотивиране на ученици в неравностойно положение, завършили 7 клас, за обучение в гимназии за придобиване на средно образование и професионална квалификация.

Община Добрич –  ДХД, Училищни ръководства,

Център за кариерно развитие

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

 

4.2. Създаване на координация между различните институции в подкрепа на професионално консултиране и насочване при подбор на професии с оглед на променящите се условия на труд и особености на местно ниво.

Община Добрич – ДХД,  

 Училищни ръководства,

  Център за кариерно  

  развитие, Дирекция   

 „Бюро по труда” /ДБТ/

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

5.Училището –територия за придобиване на социални умения.

5.1.Обучение на учители за разпознаване и прилагане на определени подходи при деца с обучителни затруднения и емоционални проблеми.

Община Добрич –  ДХД, Училищни ръководства, Екипи за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/, НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

 

5.2.Провеждане на програми и обучения на деца с цел развиване на взаимоотношения на доверие и сътрудничество, умения за общуване помежду си.

Община Добрич –  ДХД, Училищни ръководства, ЕПЛР, НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2017г.

 

5.3. Реализиране на инициативи, свързани с добри практики по различни проекти за обучение и подкрепа на учители, възпитатели, социални работници и семейства за работа с деца с емоционални поведенчески проблеми.

 

МКБППМН и ПИЦ –Община Добрич,

ДСП – Добрич, Училищни ръководства

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН и на ПИЦ – Община Добрич

2017г.

 

5.4. Дискусии с ученици в рамките на часа на класа за превенция на противообществените прояви във възраста на група от 5 до 9 клас по график в рамките на учебната година.

МКБППМН

Община Добрич

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН и на ПИЦ – Община Добрич

2017г.

6.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности

 

 

6.1 Методическо осигуряване и подкрепа на педагогическите специалисти  за формиране на положителни нагласи към приобщаващо образование и осигуряване на позитивна образователна среда.

 

 

РЦПППО – Добрич, Ръководства на учебни и детски заведения

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

2017г.

 

6.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП относно тяхното развитие. Участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.

 

 РЦПППО – Добрич,

 ЕПЛР в образователните

 институции,

 Ръководства на учебни и   

 детски заведения

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

 

2017г.

 

6.3 Осъществяване на консултативна работа с родителите на децата и учениците със СОП за тяхното личностно развитие. Иницииране на дейности за формиране на положителни нагласи и толерантно отношение у всички  родителите на  деца и ученици от училищната общност към децата със СОП

РЦПППО – Добрич,

ЕПЛР в образователните институции,

Ръководства на учебни и детски заведения

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

 

2017г.

 

6.4 Осигуряване на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП съвместно със специалистите от екипите за подкрепа за личностно развитие и педагогическите специалисти за гарантиране равен достъп до образование.

 

РЦПППО – Добрич,

ЕПЛР в образователните институции,

Ръководства на учебни и детски заведения

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

 

2017г.

 

6.5 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.

РУО – Добрич, 

Община град  Добрич, НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

 

2017г.

 

Приоритетна област III Защита на децата от всякакви форми на насилие, злоупотреба, експлоатация и просия

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на детето, насилието над деца и  стимулиране на активно  участие в противодействие на насилието.

 

 

1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, насочването им към подходящи социални услуги и включването им в консултативна програма.

 

 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН,

Инспектори детска педагогическа стая /ИДПС/, ДСП – Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

 

2017г.

 

 

1.2 Изпълнение на Общинска стратегия за превенция на наркоманиите 2015–2020 – обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците.

 

 

ОСНВ – ПИЦ, Училищни ръководства, МКБППМН

РЗИ Добрич

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

 

1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви и трафика на хора.

 

 

МКБППМН

Информационно- консултативен център /ИКК/

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

2017г.

 

 

  1. Продължаване на добрата практика за организиране на „Лятно училище за тинейджъри” – осмисляне свободното време на децата

 

МКБППМН

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

2017г.

2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие

 

2.1. Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно сигнализиране.

 

 

 

Община Добрич – ДХД, МКБППМН, ОЗД при ДСП – Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2017г.

 

 

2.2 Участие на ученически и младежки неформални организации в общински, регионални и национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца.

 

 

Община Добрич – ДХД, МКБППМН, ОЗД при ДСП – Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2017г.

 

 

2.3 Сформиране на мобилни групи от РУП, отдел „ЗД”  и МКБППМН за периодични проверки с цел превенция на попадането на децата на улицата и контрол по спазване на обществения ред.

 

 

 

МКБППМН, ОЗД при ДСП – Добрич, ИДПС

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2017г.

 

 

2.4 Подпомагане на деца и семейства – съвместни инициативи с  Община град Добрич, ОЗД при ДСП, ДБТ, БЧК за реализирането на родителите на пазара на труда, битово устройване, социално подпомагане и др.

 

 

Община Добрич – ДХД,

МКБППМН

ДСП – Добрич, ДБТ, НПО

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2017г.

3. Оказване на ефективна закрила на непридружени деца, деца бежанци и имигранти, деца претърпели насилие

 

 

3.1 Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик.

 

Община Добрич – ДХД

МКБППМН

ДСП – Добрич, ОД на МВР

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

 

3.2 Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за Взаимодействие при кризисна интервенция.

 

ОЗД при ДСП – Добрич, ОД на МВР, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна ситуация

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2017г.

 

 

3.3 Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

 

 

ОЗД при ДСП – Добрич, РЗИ, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

4. Развиване  на услуги, насочени към превенция на насилието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Предлагане на психологическо, социално и медицинско консултиране на жертви и предоставяне на правна помощ.

 

 

 4.2 Развиване на услугата семейно консултиране в Центровете за обществена подкрепа във връзка с превенция на насилието.

 

Община град Добрич, МКБППМН, Центрове за обществена подкрепа, НПО

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

Приоритетна област IV Подобряване здравето на децата

 

1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за децата в ранна възраст. Повишаване на здравната култура в семейството.

  1.  Съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от най-ранна детска възраст.

 

  1.  Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на децата от ранна детска възраст в общинските детски заведения чрез:

 - здравословно и балансирано хранене;

  - превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими заболявания;

  - съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими рискови групи;

  - осигуряване на информационни материали на здравна тематика за родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики.

 

1.3 Предоставяне от Детска млечна кухня и на услугата доставка на храната до адрес при заявено желание от страна на потребителите.

 

  1.  Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в детско и училищно здравеопазване.

 

1.5  Съблюдаване спазването на Алгоритъм за осигуряване на диетично хранене за деца със специфични хранителни потребности, посещаващо детско заведение.

 

 

Училищни ръководства,

Ръководства на детски и социални заведения,

Община Добрич – ДХД, РЗИ Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

 

2.Намаляване на социално значимите заболявания  сред децата и учениците.

 

 

2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

 

2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците.

 

2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските заведения и училищата.

 

 2.4 Разширяване на възможностите за обхващане на децата в програми и форми за здравно образование.

 

2.5 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и достъп до здравни и спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване състоянието на децата с увреждания.

 

2.6 Провеждане на обучения на медицински специалисти от всички звена и заведения, работещи с деца.

 

 

 

 

Училищни ръководства,

Ръководства на детски и социални заведения,

Община Добрич – ДХД

РЗИ Добрич, медицински специалисти, БЧК и БМЧК Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

 

3. Повишаване здравната култура и информираност-та на децата и учениците за разпространение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

 

 

3.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола на туберкулозата в съответствие с реализиращата се Национална програма.

 

 3.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

 

 3.3 Провеждане на инициативи на училищно и общинска ниво, посветени на Международния ден за борбата срещу ХИВ/СПИН – 1декември.

 

 3.4 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни здравно-образователни модули в училищата на територията на Община град Добрич в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести:

- кампания „Вашето здраве е във вашите ръце”

- кампания за борба с тютюнопушенето

- празници на двигателната активност в ДЯ

- конкурс за рисунка на тема „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”;

 

3.5. Организиране и провеждане на Общинска кампания „Бъди здрав!“ и на Седмица на здравето със следните акценти:

-    Ден на здравето в детските ясли и градини;

- „Здрави и силни” – спортен турнир;

-    викторини, спортно-подвижни игри,  беседи за спазване на личната хигиена и превенция на затлъстяването, презентации, демонстрация на фитнес упражнения, велопоход.

 

 

3.6. Общинска кампания „Бъди здрав!“

 

 

 

 

Училищните ръководства,

Медицинските специалисти

ОСНВ – ПИЦ

РЗИ Добрич

Община Добрич – ДХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич – ДХД

РЗИ Добрич, спортни клубове, медицински специалити, училищни ръководства и ръководства на детски и социални заведения

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет, в т.ч. по Програма „СИНДИ“

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 април 2017г.

 

Приоритетна област V Насърчаване участието на децата

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Повишаване информираността на децата.

1.1. Отбелязване на Международния ден на доброволеца.

  Община Добрич – ДХД,

 БМЧК – Добрич, Фондация „Ръка за помощ”

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни институции

2017г.

 

1.2. Сътрудничество между Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич, Отдел „Закрила на детето“ и ученически формирования в помощ на Комисията за детето.

  Община Добрич – ДХД,

ДСП – Добрич

Училищни ученически съвети

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни институции

2017г.

 

1.3 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето и възпитание чрез използване на възможностите на общообразователната подготовка, на извънкласните и извънучилищни дейности.

 

Училищни ръководства,

Педагогически съветници,

МКБППМН

ДСП – Добрич

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

1.4 Подкрепа на младежки инициативи в областта на културата и социалното включване на децата и младежите в Община град Добрич.

 

 

 

Община Добрич – ДХД,

Общински младежки център „З. Стоянов“ /ОМЦ/

Училищни ръководства,

МКБППМН

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

2017г.

 

 

 

 

 

 

Приоритетна област VI

Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

 

1.Разширяване  на възможностите за участие на децата в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси.

1.1.     Подобряване     на     условията     за     спорт           в образователната система – оборудване на физкултурни салони и спортни площадки в училищата; създаване на условия за безплатен достъп до спортни бази и съоръжения за деца и ученици.

Община Добрич – ДХД, Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич, училищни ръководства, спортни клубове

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните  институции.

2017г.

 

2.Осъществява- не      на специална закрила на деца с изявени дарби.

2.1. Дейности за изпълнение на Национална програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.

– насърчаване изявите на учениците и успехите на училищата чрез осигуряване средства за стимулиране и награждаване на ученици, спечелили призови места в национални и международни олимпиади,  конкурси и състезания.

 

Община Добрич – ДХД

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2017г.

 

3.Разширяване на възможности за осмисляне на свободното време.

3.1 Продължаване работата с младите хора с оглед активното им включване в културния и спортния живот на града. Засилване връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми и увеличаване дела на модерните иновативни практики

 

Община  Добрич – ДХД,

Културни институти, Спортни клубове и школи

Училищни ръководства, ОМЦ и НПО

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

2017г.

 

 

 

3.2 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и традиците на Добрич и региона чрез включването им в различни инициативи  за патриотично възпитание в Община град Добрич.

 

 

 

Община Добрич – ДХД,

Училищни ръководства, Културни институти

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции.

 

2017г.

 

 

 

3.3 Популяризиране сред децата и учениците на различните извънкласни дейности, предлагани в  Общинския младежки център „З. Стоянов” Добрич

 

 

Община Добрич – ДХД, ОМЦ,

 Училищни ръководства

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

 

2017г.

 

4.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности.

 

4.1Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до подходящи за тях школи в Общински младежки център.

 

4.2Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти за дообогатяване на съществуващите дейности и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания и на деца в неравностойно положение.

 

 

4.3 Подпомагане на спортните организации, развиващи спорт за деца  в неравностойно положение с цел подобряване качеството им на живот и социална интеграция.

 

Община  Добрич – ДХД,

ОМЦ

Училищни ръководства

 

 

 

Община  Добрич – ДХД,

ОМЦ

Училищни ръководства

 

 

 

 

Община Добрич  – ДХД, Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич,

Юридически лица с нестопанска цел

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни институции.

 

2017г.

 

4.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси.

 

 

4.2 Продължаване на работата с деца с увреждания, в неравностойно положение и с девиантно поведение с оглед приобщаването им към културния и спортния календар на Община град Добрич.

 

4.3 Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти за дообогатяване на съществуващите дейности и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания и на деца в неравностойно положение.

 

Община  Добрич – ДХД,

ОМЦ

Училищни ръководства

 

 

Община  Добрич – ДХД,

ОМЦ

Училищни ръководства

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни институции.

 

2017г.

 Приета с решение № 19-33 от 25.04.2017 година на Общински съвет град Добрич

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
6.51° C разкъсана облачност
Нагоре