Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младежки работник

ПРОТОКОЛ № 2/ 04.03.2014 г.

 

ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  №  65/ 24.01.2014  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец.

1.2. Декларация по образец.

1.3. Автобиография по образец.

1.4. Копие на документ за самоличност.

1.5.1. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Бакалавър.

1.5.2. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Магистър.

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.7. Копие от сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, доказващи придобити умения и натрупан опит.

1.8. Копие на сертификат/и и/или удостоверения за владеене на английски език.

1.9. Актуална снимка.

    

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността: Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да са младежи до 29 ненавършени години към 30.04.2016 г. включително;
 • Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;
 • Владеене на английски език – ниво B1;
 • Да не са осъждани.

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство: участие като доброволец; участие в младежки и/или неправителствени организации; иницииране на младежки инициативи; участие в реализиране на проекти;
 • Добри компютърни умения;
 • Добри комуникативни умения.

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Никола Мариянов Пантелеймонов

Да

Да

-

 1.  

Ивелина Николаева Желязкова

Да

Да

-

 1.  

Георги Димчев Карчев

Да

Не

Не отговаря на минималното изискване – Владеене на английски език ниво В1.

 1.  

Милица Красимирова Нейкова

Не

Не

Не отговаря на минималното изискване – Висше образование - диплом за завършена образователно квалификационна степен бакалавър или магистър.

 1.  

Сълзина Руменова Георгиева

Да

Да

-

 1.  

Елена Димитрова Нейчева

Да

Не

Не отговаря на минималното изискване за възраст – Да е младеж до 29 години, ненавършени към 30.04.2014 г.

 1.  

Иван Петров Деветаков

Да

Да

-

 1.  

Ивелина Божидарова Матеева

Да

Не

Не отговаря на минималното изискване - Владеене на английски език ниво В1.

 1.  

Михаела Мариянова Великова

Не

Не

Не отговаря на минималните изисквания:

– Висше образование - диплом за завършена образователно квалификационна степен бакалавър или магистър;

 • Владеене на английски език ниво В1.
 1.  

Павлина Живкова Иванова

Не

Не

Не отговаря на минималните изисквания:

 • Да е младеж до 29 години, ненавършени към 30.04.2014 г.;
 • Владеене на английски език ниво В1.
 1.  

Николай Христов Николов

Да

Да

-

 1.  

Магдалена Николова Николова

Да

Да

-

 1.  

Ралица Вениславова Тодорова

Да

Да

-

 1.  

Никола Григоров Генчев

Да

Да

-

 1.  

Добромира Петкова Петкова

Да

Не

Не отговаря на минималното изискване - Владеене на английски език ниво В1.

 1.  

Светлана Димитрова Стоилова

Да

Да

-

 1.  

Петър Тодоров Петров

Да

Не

Не отговаря на минималните изисквания:

 • Да е младеж до 29 години, ненавършени към 30.04.2014 г.;
 • Владеене на английски език ниво В1.
 1.  

Галина Любчева Кирилова

Не

Не

Не отговаря на минималното изискване – Висше образование - диплом за завършена образователно квалификационна степен бакалавър или магистър.

 1.  

Инна Пламенова Кондова

Да

Не

Не отговаря на минималното изискване - Владеене на английски език ниво В1.

 1.  

Мирослава Илиева Маринова

Да

Не

Не отговаря на минималното изискване - Владеене на английски език ниво В1.

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

2.1.  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Никола Мариянов Пантелеймонов

 1.  

Ивелина Николаева Желязкова

 1.  

Сълзина Руменова Георгиева

 1.  

Иван Петров Деветаков

 1.  

Николай Христов Николов

 1.  

Магдалена Николова Николова

 1.  

Ралица Вениславова Тодорова

 1.  

Никола Григоров Генчев

 1.  

Светлана Димитрова Стоилова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 17 март (понеделник) от 13.30 ч., в Малка заседателна зала, ет. 2, Община град Добрич, ул. България № 12, град Добрич.

2.2. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Георги Димчев Карчев

 1.  

Милица Красимирова Нейкова

 1.  

Елена Димитрова Нейчева

 1.  

Ивелина Божидарова Матева

 1.  

Михаела Мариянова Великова

 1.  

Павлина Живкова Иванова

 1.  

Добромира Петкова Петкова

 1.  

Петър Тодоров Петров

 1.  

Галина Любчева Кирилова

 1.  

Инна Пламенова Кондова

 1.  

Мирослава Илиева Маринова

 

Недопуснатите кандидати могат да направят възражение до Кмета на Община град Добрич в 7-дневен срок от публикуването на протокол № 2/ 04.03.2014 г. в интернет страница: www.dobrich.bg.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……………………….

/П/

 

Дата: 04.03.2014 г.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.88° C предимно ясно
Нагоре