Допуснати до тест кандидати за длъжността началник на отдел "Устройство на територията и строителен контрол"

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел Устройство на територията и строителен контрол“, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

      Провежда ефективно общинската политика по устройственото планиране на територията, съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти, разрешаване на строителство и контрол по тях. Планиране, организация и контрол на дейностите по устройство на територията. Координация и организация на техническите дейности и обслужване на физически и юридически лица.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: технически науки, професионално направление: архитектура, строителство и геодезия.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.;

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Деян Йорданов Стоянов

Да

Да

 

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

Допуска до конкурс следните кандидатите:

 

1. Деян Йорданов Стоянов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 02.05.2017 г. (вторник) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати

за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Устройство на територията и строителен контрол“, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“  при Община град Добрич

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №423/19.04.2017 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Деян Йорданов Стоянов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 02.05.2017 г. (вторник) от 13:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.02° C разкъсана облачност
Нагоре