Заседание № 19 на 25.04.2017 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Връчване удостоверения от Общинската избирателна комисия на общински съветници и полагане на клетва.

2. Докладна записка относно попълване състава на Постоянни комисии.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

3. Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП «Комуналстрой» в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно прекратяване на договор № 22 от 26.05.2003 година за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Дърводелска работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на нова Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2017 година до 31 март 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Доклад на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Доклад на Народно читалище «Пробуда – 1939 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Доклад на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Доклад на Народно читалище «Мевляна – 2012 г.» - град Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 град Добрич, на Синдикален регионален съюз „Подкрепа” град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – стая № 25 в сградата на бивше ОУ “Отец Паисий” по ул. Отец Паисий 16.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116  - на Фондация «Свети Николай Чудотворец».

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Диагностично-консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Градски транспорт” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Столове” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на Годишния отчет и баланса за 2016 година на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Приемане на информация във връзка с Годишния счетоводен отчет за 2016 година на търговски дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно даване на съгласие за възлагане превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България с проект за обновяване и реконструкция на пътни отсечки.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

31. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България с проект по Приоритетна ос 2 “Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Повишаване устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство”.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

32. Приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2017 – 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

33. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2016 година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

ДРУГИ:

34.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15.36° C ясно небе
Нагоре