Срокове за заплащане на местните данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 

От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2014г.
От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2014 г.
На предплатилите от 01 март 2014 г. до 30 април 2014 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2014 година се прави отстъпка 5 на сто.
На 31 март 2014 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2014 година.
На 30 април 2014 година изтича срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2014 година

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;
безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка           -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

“Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти  -  44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци              -  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства -  44 23 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче       -  44 80 13

Справки за задълженията за 2014 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре