Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед. сестра" в Д-ция "Хум. д-сти"

Днес, 24.03.2017 г. комисия назначена  със  Заповед №281/21.03.2017 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Нели Желева – Гл. експерт  „Кадрова политика” в Дир-ция „Хуманитарни дейности” и членове:

         1.д-р  Димитринка  Петрова - Главен експерт в  Дирекция „Хуманитарни дейности”

         2. Иванка Вълкова  - специалист ТРЗ в Дирекция „Хуманитарни дейности,

проведе  събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

До събеседване  за длъжността са допуснати:

1.Галина  Георгиева Рачева

2. Селвер Мюмюн Белбер

3. Марияна Георгиева Димитрова – Костова

4. Дарина Димитрова Денчева

5. Желанка Тонева  Димова

Кандидатите  се явиха на събеседване  по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой

точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение №2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Дарина Димитрова Денчева     -     66 точки

Желанка Тонева Димова           -     60 точки

Галина Георгиева Рачева          -     46 точки

Селвер Мюмюн Белбер             -     45 точки

Марияна Георгиева  Димитрова - Костова - 31 точки

Комисията  предлага на Кмета  на Община град  Добрич да сключи трудов договор на основание  чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 с кандидата класирал се на първо място -  Дарина Димитрова Денчева, и срочен трудов договор  на основание  чл.68,ал.1,т.3 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 договор с кандидата класирал се на второ място.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави  в два еднообразни екземпляра,единият от които за работодателя, другият за комисията.

Актуално

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"

20.02.2020

На 17.02.2020г. Община град Добрич подписа с Управляващия  орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.18° C тъмни облаци
Нагоре