Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2017 година

І. ВЪВЕДЕНИЕ

            Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2017 година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и направените  предложения за дейността им през 2017 г. Програмата е съобразена със стратегическите документи за развитието на общината.

            Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2017 година цели обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, които отстояват ценностната система на обществото в рамките на съществуващото културно многообразие в процесите на всеобхватна глобализация.  

            Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на читалищата в духовни центрове, работещи в полза на общността.

II. ЦЕЛИ В РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩАТА

            Читалищата са устойчиви културни институции, които имат специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. И ако в епохата на българското възраждане ролята на читалището е била да консолидира и сплотява местните хора на базата на споделени ценности, традиции и визия за бъдещето, то днес, в съвременните условия на  многообразна и динамична социокултурна и мултикултурна среда, запазвайки своята социална легитимност и гъвкавост, те са призвани да насърчават креативната социална промяна.

            Мисията на читалищата днес е да съхранят националната ни култура и идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден – развити информационни технологии, модерни средства за комуникация и глобалното общуване.

ІІI. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

            Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез:

 • съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ;
 • възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;
 • обмен между културите на различните етноси;
 • разширяване на знанията на гражданите;
 • осигуряване на достъп до информация и комуникация;
 • насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи;
 • партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на културните процеси.

IV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ:

 • уреждане и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
 • развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
 • организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ,  концерти, чествания и младежки дейности;
 • събиране и разпространяване на знания за родния край;
 • предоставяне на компютърни и интернет услуги;
 • допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените им в устава цели

V. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

            На територията на Община град Добрич съществува изградена мрежа от 4 читалища – Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.“, Народно читалище „Пробуда - 1939 г.“, Народно читалище „Романо дром - 2002 г.“ и Народно читалище „Мевляна-2012 г.“. Всички отговарят на изискванията на чл. 9 /8/ и чл. 10 от Закона за народните читалища.

            Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за  бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др. С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината.

            Субсидираната численост за град Добрич за 2016 г. е общо 42 бройки, разпределени по следния начин:

НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ – 31 бр. /В тези бройки влизат и 3 бройки на РЕКИЦ „Читалища“ – Добрич/

НЧ „Пробуда - 1939 г.“ – 2 бр.

НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 8 бр.

НЧ „Мевляна - 2012 г.“ – 1 бр.

            Сумата на предоставената им субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 297360  лв. при стандарт за една читалищна бройка – 7080 лв. За 2016 г. тези средства бяха разпределени както следва:

НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ – 219 480 лв.;

НЧ „Пробуда -1939 г.“ – 14 160 лв.;

НЧ „Романо дром - 2002 г.“ – 56 640 лв.;

НЧ „Мевляна – 2012 г.“ – 7 080 лв.

            Допълнително финансиране от Община град Добрич са получили Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – 5000 лв., и Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ – 7600 лв.,  необходими за художествено-творческа дейност.

            По силата на & 4, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища на всички читалища е предоставен за безвъзмездно ползване и стопанисване ползвания преди влизане в сила  на Закона за народните читалища сграден фонд. Единствено Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ се помещава в сграда под наем от основаването си до момента.

            Като цяло читалищата в Добрич разполагат с добра материална база. В по-голямата си част обаче сградният фонд е остарял и се нуждае от голям обем инвестиции за отстраняване на възникнали във времето проблеми, прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизиране. От осъвременяване се нуждае и техническата база на читалищата. Именно с това са свързани и основните проблеми, пред които са изправени читалищата в Община град Добрич.

            В изпълнение на Закона за народните читалища, както и на Програмата на Община град Добрич за развитие на читалищната дейност през 2016 г., приета с Решение № 3/13 15.12.2015 г. на Общински съвет град Добрич, тези институции работиха в следните основни насоки и направления:

 1. Библиотечно-информационна дейност

Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират към народните читалища и се създават съгласно Закона за народните читалища.

            Това е една от основните дейности за читалищата като културни институции. Чрез нея те се включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за  развитието на обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни сфери на знание, информация, идеи и мнения, реализират концепцията за учене през целия живот, удовлетворяват потребностите на отделната личност и създават възможности за нейното развитие. Изпълнявайки тези функции, читалищните библиотеки играят важна роля за развитието на демократичното общество у нас.

            Читалищните библиотеки, които отговарят на чл. 8 от Закона за обществените библиотеки, през 2016 г. са три –  Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.“, Народно читалище „Пробуда - 1939 г.“, Народно читалище „Романо дром - 2002 г.“. Фондът на библиотеката при Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ бе по-малък от 3000 броя библиотечни единици. Регистрирането на библиотека ще стане през 2017 г.

            През 2016 г. библиотечният фонд на читалищата в Община град Добрич наброява приблизително 200 000 библиотечни документи. Общият брой на читателите възлиза на 1300, а регистрираните посещения в читалищните библиотеки са над 15 000. Прави впечатление фактът, че сред посетителите преобладават читателите в учаща се възраст – ученици и студенти, след които се нареждат хората от третата възраст и читателите в активна възраст.

            През разглеждания период библиотеките при читалищата в Добрич участваха активно в културния календар на града с форми, характерни за тяхната дейност - отбелязването на Международния ден на детската книга, на Световния ден на книгата и авторското право, Деня на библиотекаря, кръгли годишнини на представители на литературата, изкуствата, науката - като организираха маратони на четенето, представяне на книги, кръгли маси и дискусии, презентации и изложби, витрини.

            Днес библиотеките са изправени пред огромни предизвикателства. „Интернавтите вярват, че в мрежата има всичко – абсолютно знание, безкрайно количество светове, идеи, възможности, та дори решения на основните екзистенциални проблеми... Само да имаш достатъчно време – със сигурност ще стигнеш до онова, което е точно за теб.” – това споделя проф. Ивайло Дичев по време на един семинар по проблемите на информационната грамотност. Каква информационна грамотност е необходима на хората, за да се подготвят за учебната, научната и ежедневната си дейност в безкрайната информационна среда? И как да се постигне тя днес - с навлизането на все по-нови информационни технологии. Ако досега най-сериозният достъп до информация беше в библиотеката, то в настоящия момент интернет и социалните мрежи са мястото, където дори детето придобива универсален достъп до такава информация. Библиoтeĸитe oт нoв тип би трябвало да ca мяcтoтo, ĸъдeтo ce oбyчaвaт пoтpeбитeлитe нa cтapи и нoви видoвe ĸoмyниĸaтивнa paзмянa. Tpaдициoннaтa poля нa библиoтeĸapя пpepacтвa в инфopмaциoнeн cпeциaлиcт и пpeпoдaвaтeл пo инфopмaциoннa гpaмoтнocт в paзличнитe нивa нa oбpaзoвaниeтo. Това, което знаем днес, остарява по-бързо, отколкото си мислим и очакваме. Затова целта е цялото знание да стане леснодостъпно, като се улесняват читателите в тяхната необходимост. В библиотеките специалистите се опитват да „научат” читателите си не само как да „търсят”, а и да усвояват новите начини за информиране.

            За съжаление през 2016 г. само читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ разполага с информационен център с 6 компютърни конфигурации и една конфигурация в Заемна за възрастни на библиотеката. Другите читалища не разполагат с компютри и съответно достъп до интернет.

 1. Подкрепа на любителското творчество с оглед разгръщане на творческия потенциал на обществото и развитие на неговата художествена култура.

Любителското творчество се проявява във всички сфери на изкуството, предназначено е за всяка възрастова група. По традиция читалищата в Община град Добрич са основното място за развитие на любителското творчество като институция, която поддържа постоянни форми за развитие на знания и творчески умения. В същото време читалищата са инициатори на голям брой културни събития и алтернативни форми за изява на любителите артисти. Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със свободното време на хората, с неформалното образование, с концепцията за учене през целия живот, като част от идеята за свободен и все по-широк достъп до културно съдържание. Много важна характеристика на любителското изкуство е, че от една страна, чрез него се създават предпоставки за професионална квалификация и реализация в областта на културата, а от друга – се възпитава публика, която да има потребност от участие в обществения културен живот.

Поради своята масовост и популярност, любителското изкуство е естествена среда за защита на културното многообразие и диалога между културите. В тази връзка любителското изкуство е много благодатна сфера за културна и социална интеграция на етнокултури, на социално изключени групи, хора с увреждания, възрастни хора и други групи в неравностойно положение.

Подкрепата и развитието на любителското изкуство са важни за съхраняване на нематериалното културно наследство. В тази връзка е създадена програмата „Живи човешки съкровища – България“ и ангажимента на читалищата към нея.

И през 2016 г. в читалищата в Добрич съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи. Засилен интерес се наблюдава и към музикалните школи, в които се изучават редица инструменти, както и към любителските театрални формации, езиковите школи, школите по класически и модерни танци и тези по изобразително и приложни изкуства. През последните години към читалищата функционират и летни занимални.

И в това направление по отношение на възрастовия показател се забелязва тенденцията на основно присъствие на младото поколение – предимно деца и младежи в учаща се възраст. Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава основно в танцовите формации, и то предимно фолклорни, а в групите за изворен фолклор и стари градски песни са основно хората в пенсионна възраст.

През 2016 г. към читалищата на територията на Община град Добрич функционират следните колективи:

            НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“ - Театрална студия „Зорница“, Детска филхармония, Детска вокална група „Звънче“,  Хор „Добрич“, Състав за градски шлагери „Добрич“, Фолклорен танцов клуб „Хорце“ – с две формации – за възрастни и деца, Музикална школа с класове по пиано, цигулка и китара, Езикова школа – английски и немски език, Школа по изобразително изкуство, Компютърна школа;

            НЧ „Романо дром – 2002 г.“ - Танцова школа, Музикална школа, Вокална група, Школа „Художествено творчество“, Младежки клуб, Женски клуб, Брейк клуб, Оркестър „Романо дром“, Оркестър „Универсал“, Оркестър „Шувари“, Ансамбъл „Цигански табор“;

            НЧ „Пробуда - 1939 г.“ - Група за автентичен фолклор, Танцов състав, Коледарска група, Клуб „Сръчни ръце“, Драматичен състав;

            НЧ „Мевляна –  2012 г.“ – Езикова школа, Школа приложно изкуство, Фолклорна певческа група, Танцова група.

            Всички тези формации имат важно значение не само за развитието на художествената култура на града, но и за социализирането и израстването на отделната личност.

            3.Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство

            В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на идентичност. За съжаление обаче голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. Ето защо от особено значение е да се поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да продължат да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения. Необходимо е да се създават условия за предаване на тези знания, което може да се осъществява с образователни програми в системата на образованието или неформалното образование. В този смисъл важно значение тук има дейността на читалищата като многофункционални институти, работещи в полза на общността – носител на нематериални културни ценности и естествена среда за предаване на традицията. Читалищата са форум за общуване между различните поколения, а от друга страна - реализират конкретни проекти и прояви. В това отношение изключително полезни са дейностите, които извършват Състав за градски шлагери „Добрич“, Фолклорен танцов клуб „Хорце“ при НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“, Група за автентичен фолклор, Танцов състав и Коледарска група при НЧ „Пробуда – 1939 г.“, Женски клуб при НЧ „Романо дром – 2002 г.“, Танцовите състави и школи при НЧ „Мевляна – 2012 г.“. Особено популярни са възстановките на традиционни обреди и обичаи, свързани с празници от народния календар - Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница и Великден, Гергьовден, Еньовден и Коледа.  По традиция  НЧ „Романо дром – 2002 г.“ организира и честването на ромските празници: 14 януари – Василица и 8 април – Международен ден на ромите, а НЧ „Мевляна – 2002 г.“ – Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй.

 1. Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и услуги

Една от най-важните цели в развитието на съвременната градска среда е изграждането на инфраструктура за разпространение и осигуряване на достъп до културно съдържание.

            Читалищата участват активно в културния календар на Добрич, като предлагат широк спектър от културни дейности – изложби, литературни салони и представяне на книги, концерти, театрални постановки и чествания и едновременно с това участват в комплексните културни програми на общината, които се реализират както на традиционните места – читалищни, концертни, библиотечни, театрални и музейни зали, така и на алтернативните културни пространства – площадите на града, откритите сцени в Градски парк „Свети Георги“ и АЕМО „Старият Добрич”.

            През 2016 г. те реализираха следните самостоятелни прояви:

Концерти - 46

Спектакли - 16

Изложби на детски рисунки - 21

Изложби на библиотечни документи - 128

Изложби на приложно изкуство - 4

Презентации и представяне на филми - 54

Викторини, състезания и конкурси - 21

Представяне на книги - 5

Чествания – 21

            5. Развитие на културния диалог и обмен

            В динамичния и глобализиран свят, в който живеем, мобилността има важно значение както за отделния изпълнител, така и за развитието на местната култура като цяло. Тя съдейства за намирането на нови публики, за усвояването и прилагането на добри практики, за свободното движение на идеи и за създаването на нови партньорства и мрежи.

            Участници в общия културен обмен на Община град Добрич са и читалищата. През 2016 г. техните състави участваха в общо 24 конкурси, фестивали, събори и надсвирвания в региона и страната и завоюваха престижни награди и отличия.

            Читалищата в Добрич работят с всички слоеве и групи от населението на града без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Особено внимание те обръщат на децата и младите хора, а така също и на уязвимите групи сред нас. Разширява се и социалният обхват на читалищната дейност, част от която се насочва към малцинствените общности, маргинализираните групи, хората с увреждания и др. В изпълнение на своите програми читалищата си партнират не само с образователните и културните институти от Добрич и страната, но и с МБАЛ, БЧК, ХобисКлуб и сдруженията с неправителствена цел, които работят в областта на социалната политика и културата. По този начин читалищата отговарят на съвременните условия, в които работят, и на нуждите на местната общност.

            Анализът на състоянието и дейността на читалищата в Добрич показва, че и през 2016 г. те запазиха своето място в обществения и в духовния живот на града като многофункционални културни институции, работещи в полза на общността. Така те  съдействат за постигането на нашата обща цел - превръщането на Добрич в добро и привлекателно място за живеене и развитие.

            VI. ОСНОВНИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗВИТИЕТО ИМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

            Независимо от ангажимента на Община град Добрич за провеждане на общинска културна политика, културата е в непрекъснат процес на децентрализация и диверсификация, който предполага интегриран подход на взаимодействие между различните сектори /държавни, общински, НПО/. В този смисъл, използвайки наличния ресурс, целите, които си поставят читалищата през 2017,  са:

 1. Читалищата да продължават да търсят възможности за разнообразяване на дейността, за усъвършенстване на предлаганите услуги;
 2. Проучване и прилагане на добри практики;
 3. Насърчаване на гражданското участие в работата на читалищата.

Постигането на тези цели ще доведе до:

 1. Подобряване на качеството и ефективността на предлагания културен продукт;
 2. Повишаване на капацитета и институционалното израстване на читалищата, както и доверието на местната общост в тях;
 3. Разширяване съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност чрез привличане на по-широк кръг от населението, в т.ч. маргинализираните групи, хората с увреждания и др.

            За постигане на целите си, народните читалища извършват следните основни дейности:

    1. Превръщането на читалищните библиотеки в информационни и културни центрове, обогатяване на библиотечните колекции с нови традиционни и други носители на информация и опазването им;

    2.  Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, като се търсят възможности за включване  в художествени прояви и образователни програми;

    3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти чествания и младежки дейности, свързани с формиране и  развитие на талантите на младите хора;

    4.  Развитие на културни, творчески и образователни програми за обмен в страната и чужбина в областта на музиката, изкуството и културата.

            VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Читалищата финансират дейностите в рамките на държавната субсидия и собствените си приходи;
 2. Община град Добрич допълнително осигурява през 2017 г. сумата от 17 500 лв. за финансиране на читалищни дейности, което е 38,8 % ръст в сравнение с 2016 година. Средствата се разпределят съгласно Критерии за разпределение на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на културата, и за които се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и председателя на съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 г.“, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1939 г.“, „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОМАНО ДРОМ – 2002 г.“, „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МЕВЛЯНА – 2012“

месец

събитие

организатор

януари

6 януари – 169 години от рождението на Христо Ботев /1848-1876/– витрина с библиотечни документи;

 

13 януари – Професионален празник на работещите в областта на киното;

 

14 февруари – Ромска Нова година – концерт на децата от школите на читалището;

 

21 януари  – Бабинден – възстановка на обреди и обичаи

Изложба на шевици „Нека я съхраним за бъдещето“

Изложба ;

 

27  - януари -  139 години от освобождението на Добрич от османско владичество;

 

Витрини и изложби по случай годишнини на видни личности: Теодор Траянов /1882-1945/, Джон Роналд Толкин /1892-1973/, Блага Димитрова /1922-2003/, Вирджиния Улф /1882-1941/, Алън Милн /1882-1956/;

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в Международен конкурс за детска рисунка – Унгария;

 

„Бабина приказка“ – концерт на Детска филхармония;

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870г.“

 

 

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

февруари

14 февруари – Трифон зарезан - възстановка на обреди и обичаи

Витрина с библиотечни документи;

 

14 февруари – Св. Валентин и Трифон зарезан – „Любовта е вино – виното е любов“

Изложба;

 

19 февруари – 144 години от гибелта на Васил Левски – рецитал, беседа

„Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка, презентация;

 

21 февруари – Международен ден на майчиния език – „Майчиният ми език и защо трябва да го запазим“;

 

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности: Васил Левски /1873/, Карл Май /1842-1912/, Виктор Юго /1802-1885/,

Джон Стайнбек - /1902-1968/, Владимир Димитров Майстора /1882-1960/;

 

„Винорел“ – изложба на Школата по изобразително изкуство;

 

Продукция на възпитаниците от клас „Китара“ на Музикална школа;

 

„Памет за Левски“ – концерт на Детска филхармония;

 

„Песните на свободата“ – концерт на Детска филхармония;

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

Март

1 март  - „Мартенички бели и червени“ – витрина

Изработване на мартенички

Изработване и изложба на мартеници;

 

1 март – Ден на самодееца  - честване;

 

3 март - 139 години от Освобождението на България

„Аз съм българче, обичам…“ – конкурс;

 

 

8 март – „Благодарим Ви, мили жени“ – честване

„Жената днес“ – конкурс за най-оригинални ръкоделия и най-добре подготвено домашно ястие

Честване;

 

21 март – „Цветна пролет“ – викторина

Модно ревю от нетрадиционни /екологични/ материали

Отбелязване на Невруз /Първа пролет/ с татарската общност в Дома на културата в гр. Мангалия, Румъния – концерт на фолклорната група към читалището;

 

28 март – Световен ден за борба с туберкулозата – отбелязване;

 

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности: Джеймс Патерсън /1947/, Добри Чинтулов /1822-1886/, Ячо Хлебаров /1887-1951/, Димчо Дебелянов /;

 

Изложба „Мама“ на Школата по изобразително изкуство;

 

Съвместна продукция на класовете по пиано и цигулка на Музикална школа;

 

„Благодаря ти, мамо“  - концерт на Детска филхармония;

 

127 години от рождението на Чудомир – драматизация по разказ

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Ромоно дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

април

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности: Том Кланси /1947/, Веселин Стоянов /1902-1969/, Петя Дубарова /1962-1979/, Боян Пенев /1882-1927/, Александър I Батенберг /1857-1893/;

 

Седмица на детската книга и изкуствата за деца;

 

2 април – Международен ден на детската книга – „Детето в мен“ – четене на приказки от Андерсен;

 

8 и 9 април – Лазаровден и Цветница – възстановка на обреди и обичаи, боядисване на яйца

Конкурс „Цветята в моя дом“, изложба на стайни цветя „Цветница – красота и вдъхновение“;

 

16 април – Великден - „Да нашарим яйцата“ – конкурс за най-шарено и най-здраво яйце

„Весел Великден“

 

8 април – Международен ден на ромите;

 

април – Дни на младежката активност – творчески изяви на ученици в конкурси, изложби, изработка на атрактивни постери и картички с послание да пазим природата, да съхраним земята, спортни празници и др.;

 

21 април – Беседа – Мевлид;

 

22 април - Световен ден на Земята – „Земята в моите мечти“ - честване;

 

23 април - Световен ден на книгата и авторското право – Маратон на четенето

Представяне на творчеството на д-р Хасан Ефраимов и Фирдевс Бююкатеш;

 

Изложба „Великден“ на Школата по изобразително изкуство;

 

Великденски концерт на Музикална школа;

 

„Композиторите се смеят“ – концерт на Детска филхармония

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

май

Празници на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ с участието на деца от всички школи, формации и състави по повод 147 години читалищно дело в Добрич;

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в Национален конкурс „Рецептите на баба“ – София;

 

5 май – Надсвирване на фолклорни състави, Хоро на мегдана;

 

6 май – Изложба „Гергьовден“ /Едерлези/

 

9 май – Ден на Европа, Ден победата над фашизма;

 

11 май – Ден на библиотекаря;

 

 

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

 

„На Светите братя Кирил и Методий“ – концерт на Детска филхармония;

 

Конкурс за есе на тема „10 години България в ЕС – какво се промени за българите“;

 

Провеждане на празника „Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй – мост между минало и настояще“;

 

Литературно четене „Маратон на четенето“, „Стани библиотекар за един ден“, „Подари книга, стани приятел“;

 

Участие на Фолклорна певческа група към читалището в Националния фолклорен фестивал на турската песен в гр. Варна, организиран от НЧ „Сабахтин Али“ – Варна;

 

Свещени дни и нощи в мюсюлманския и християнски календар. Начало на месец Рамазан /25 май 2017 г./ . Среща разговор с представители на двете религии;

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

юни

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности: Иван Шишманов /1862-1928/, Петранка Божкова /1957/, Колийн Маккълоу /1937/, Младен Исаев /1907-1991/;

 

1 юни – Ден на детето – „Моят  приказен герой“ – рисунки върху асфалт и карнавал

Конкурс „По- по- най- “ и представление за деца;

 

 

 

2 юни – Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България

Изложба с материали за Ботев „Живеем в страната на Ботев“;

 

10 юни – Ден на ромската жена – изложба;

 

15 юни – „Хей, лято, здравей!“ – забавни игри за деца;

 

24 юни – Еньовден – гимнастика за възрастни и събиране на билки;

 

25 юни – Концерт по случай Рамазан Байрям;

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в международен конкурс – Румъния;

 

Участие в национален детски ромски фестивал „Отворено сърце“ и кръгла маса на тема „Образователни проблеми на ромите“ – Велико Търново

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“ НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

юли

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности: Васил Левски /1837-1873/, Елин Пелин /1877-1949/, Херман Хесе  /1877-1962/, Александър Дюма /баща/;

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в международен конкурс – Индия;

 

„На гости на приказките“ – среща с ученици – начален курс на обучение;

 

„Здрав дух в здраво тяло“ – здравна беседа;

 

Конкурс – изложба „Здравей, ваканция“;

 

18 юли - 180 години от рождението на Васил Левски – изложба

Беседа „Заветите на Левски“

 

Лятна читалня, тематични празници, анимация с децата „Моят любим приказен герой“;

 

Лятно кино – безплатни прожекции на филми за малки и големи

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

август

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности:  Ангел Каралийчев /1902-1972/, Емилио Салгари /1862-1911/, Клод Дебюси /1862-1918/;

 

„Кухнята на баба“ – любими бабини рецепти;

 

Кампания „Аз ще съм първокласник“ в ромските квартали;

 

Фотоизложба „15 години Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“;

 

Децата и природата – организиране на излети, походи и спортни игри;

 

„Най-добър рецитатор – малчуган“ по повод 129 години от рождението на Дора Габе;

 

Концерт по повод Курбан Байрям;

 

Лятна читалня, тематични празници, анимация с децата „Моят любим приказен герой“;

 

Лятно кино – безплатни прожекции на филми за малки и големи

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

септември

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности:  Алексей К. Толстой /1817-1875, Стивън Кинг /1947/, Добри Чинтулов /1822-1886/;

 

6 септември – Съединението на България

 

Конкурс за есе на тема „Съединението – общонароден идеал на българите“;

 

15 септември – „Аз съм първокласник“ – отчитане на резултатите от кампанията по записване на първокласници;

 

22 септември – Ден на независимостта на България

Изложба „Моята „България“;

 

25 септември – Ден на град  Добрич;

 

 

 

29 септември – тържествен концерт „15 години НЧ „Романо дром – 2002 г.“;

 

30 септември – Честване на 810 години от рождението на Мевляна Джелаледдин Руми – персийски поет, мистик и учител  - литературно четене;

 

Изложба „Моят град“ на Школата по изобразително изкуство;

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

октомври

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности:  Йордан Йовков /1880-1937/, Фани Попова – Мутафова /1902-1977/, Имре Калман /1882-1953/, Калинка Вълчева /1942/;

 

Откриване на нов творчески сезон и нова учебна година;

 

1 октомври – Световен ден на музиката и празник на поезията – Представяне на новата стихосбирка „Репетиция за живот“ от Ема Георгиева;

 

1 октомври – Ден на възрастните хора – музикална вечер;

 

„Музика, музика“ – концерт на Детска филхармония;

 

Участие в национален етнофестивал  - Видин;

 

Кулинарна изложба по повод Димитровден

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрини и изложби по случай годишнини  на видни личности:  Астрид Линдгрен /1907-2002/, Асен Разцветников /1897-1051/, Петко Р. Славейков /1827-1895/;

 

1 ноември – Ден на народните будители;

 

 

Младежки конкурс за есе „Защо и днес имаме нужда от будители?“;

 

21 ноември – 137 години от рождението на Йордан Йовков

„В света на Йовковите герои“ – литературно четене;

 

21 ноември – Ден на семейството – Изложба на домашно приготвени ястия;

 

„Композиторите се смеят“ – концерт на Детска филхармония;

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

декември

1 декември – Световен ден за борба със СПИН – раздаване на информационни материали за превенция;

 

Коледни тържества с участието на възпитаниците на школите, формациите и съставите;

 

Конкурс за новогодишна картичка и изложба.

Изложба на сурвакници.

Коледно парти;

 

24-27 декември – Коледни празници

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

                                                                                   Приета с решение № 16-17 от 31.01.2017 г.

                                                                                    на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
3.25° C предимно облачно
Нагоре