Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 година

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

за 2017 година

 

ОБЕКТ

Годишна задача

 

І. Собствени  бюджетни  средства

754 915

1

Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата (преходен)

425 328

2

Компютърна техника

16 000

3

Програмни продукти

9 732

4

Училища:

114 555

4.1

СУ "Петко Рачов Славейков"

60 000

4.1.1

Основен ремонт на източна спортна площадка

50 000

4.1.2

Изграждане на кабина - охрана пропусквателен режим

5 000

4.1.3

Изграждане на пропусквателен автоматичен портал - централен вход

5 000

4.2

ОУ "Христо Смирненски"

10 000

4.2.1

Система за видеонаблюдение в класни стаи и коридори

10 000

4.3

СУ "Димитър Талев"

16 000

4.3.1

Компютърна техника

16 000

4.4

СУ "Св. Климент и Охридски"

26 855

4.4.1

Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - интерактивни екрани

26 855

4.5

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

1 700

4.5.1

Компютърна техника

1 700

5

Дирекция "Хуманитарни дейности" 

120 080

5.1

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

105 000

5.1.1

Закупуване на специализиран автомобил за Дневни центрове за деца/лица с увреждания

80 000

5.1.2

Закупуване на автомобил за нуждите на Дом за стари хора

25 000

5.2

Функция "Здравеопазване"

3 940

5.2.1

Придобиване на програмни продукти и лицензи

3 940

5.3

Функция "Образование"

11 140

5.3.1

Придобиване на програмни продукти и лицензи

11 140

6

Регионална библиотека "Дора Габе"

10 740

6.1

Придобиване на програмни продукти и лицензи

10 740

7

ОП "Общински пазари"

2 040

7.1

Система за видеонаблюдение

2 040

8

ОП "Спортни имоти"

800

8.1

Придобиване на програмни продукти и лицензи

800

9

Художествена галерия - Добрич

3 600

9.1

Придобиване на стопански инвентар - телевизор

1 600

9.2

Компютърна техника

1 600

9.3

Придобиване на програмни продукти и лицензи

400

10

Капиталов трансфер за ДКЦ I за закупуване на дигитализираща

система за Сектор „Образна диагностика“

20 000

11

Проектиране, доставка, монтаж и пускане на система за компенсация на капацитивната енергия - съставяща на реактивната мощност на регионално депо с. Стожер (преходен)

32 040

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2017 г.

504 800

1

Битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" (преходен)

204 000

1.1

Изграждане на битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен"

200 000

1.2

Строителен надзор

3 500

1.3

Авторски надзор

500

2

Изработване на общ устройствен план на град Добрич (преходен)

86 630

3

Разширение на Гробищен парк

76 670

3.1

Изграждане на алеи

60 000

3.2

Закупуване на земя

16 670

4

Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване) на ДГ №12 "Щурче"  №18 "Дора Габе" и  №25 "Весела" (преходен)

70 000

5

Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на съоръжения, елементи на транспортната техническа инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул.”25-ти септември” (преходен)

60 000

6

Закупуване на микрофонна уредба за заседателна зала на Община град Добрич (преходен)

7 500

 

III. Проекти

25 582 717

1

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I

21 504 511

2

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) - Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0001

559 247

3

Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, рег. №BG16RFOP001-1.011-0002

1 402 227

4

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003

1 448 139

5

Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов", рег. №BG16RFOP001-3.002-0032

636 128

6

Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЦДГ №10 и Комплекс за социални услуги в ЖК "Дружба" II) - преходен

32 465

 

ОБЩО:

26 842 432

 

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

 

 

 

(в лв.)

No

Наименование и местонахождение на обектите

Годишна задача за 2017 г.

Източник на финансиране

§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00

1

2

3

4

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, 
(планирани по бюджета на общината за 2017 г.)

795 000

795 000

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2017 г.)

80 000

80 000

Преходен остатък от 2016 г.

0

0

Общо:

715 000

715 000

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура

0

0

Планирано финансиране на капиталови разходи:

0

0

Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура

715 000

715 000

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

0

0

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

0

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти

715 000

715 000

1

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" - Рехабилитация на водопровод по ул. "Дунав" (от бул. „Русия” до ул. „Волга” и подходи към блоковете /водопровод и канализация/, заключени между ул. „Вардар”, бул. „Русия” и ул. „Дунав”)

634 540

634 540

2

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" - Рехабилитация на ул. „Климент Охридски” (от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември”)

80 460

80 460

 

                                Приета с решение № 16-5 от 31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
8.64° C предимно облачно
Нагоре