Допуснати до тест кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Устройство на територията, инфраструктура и околна среда"

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция Устройство на територията, инфраструктура и околна среда“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

1.5. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

1.6. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Планиране, организиране и контрол на дейностите по устройство на територията; координиране на техническите дейности при обслужване на физически и юридически лица във връзка с реализиране на инвестиционните намерения; осъществяване на действен контрол и при необходимост образуване на административно-наказателни производства, съобразно предоставени правомощия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и по приети Наредби на Общинския съвет град Добрич; Планиране на дейностите и изготвяне на програми в областта на инфраструктурата и околната среда. Управление на дейностите по благоустрояването; Контрол по спазването на екологичните норми и управление на отпадъците; Провеждане на ефективна политика в областта на жилищното настаняване в свободния жилищен фонд на Общината; контрол по спазването на технологичната дисциплина при извършването на административно-техническите процедури с цел предотвратяване на корупционните практики.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши ранг и/или професионален опит – 4 години;

2.2.3.  Професионална област, по която е придобито образованието: технически науки, професионално направление: архитектура, строителство и геодезия.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: много добри познания и практически опит при прилагането на специалните закони и подзаконовите нормативни актове; познаване на ЗМСМА и други общи закони; познания в областта на планирането. да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

Да

Да

 

Няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 22.12.2016 г. (сряда) от 10:30 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала,  ет. 2.

 

 

 

 

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
4.41° C ясно небе
Нагоре