Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич-2

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община грАД Добрич

 

§ 1.Чл. 36 се отменя.

§ 2.В чл.44 се правят следните изменения и допълнения:

Чл. 44. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 1. За 15 години – 25 лв.
 2. За вечни времена – 130 лв.
 3. За семейни гробни места – 250 лв.
 4. За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т.2 , намалени с 50 на сто.

§ 3. В чл. 47, в частта относно таксите за услуги, извършвани от Регионална библиотека „Дора Габе” се правят следните изменения и допълнения:

Регионална библиотека „Дора Габе”

Вид на услугата - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

 

 

1. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници до 15 години

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

5,00 лв. / бр. справка

2. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници над 15 години

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

10,00 лв. / бр. справка

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

 

 • Международно междубиблиотечно заемане /ММЗ/

/Формулярът по ММЗ е приет с писмо – XXII – 349 от 06.04.1978 г. на Министерството на финансите. Стойността  му е равна на цената на едно препоръчано писмо до Европа/

 

 

 

-Междубиблиотечно заемане /МЗ/

4,00 лв. за бланка / формуляр + пощенски разходи

 

 

Таксата на изпълняващата поръчката библиотека + пощенските разходи

4.Копиране на документи от фонда на библиотеката

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

 

- формат А4

 

на текст

0,10 лв. / стр.

на илюстрация

0,20 лв. / стр.

- формат А3

 

на текст

0,20 лв. / стр.

на илюстрация

0,40 лв. / стр.

5. За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

 

      Издания преди 1940 г.

1,00 лв. / стр.

                  Издания след 1940 г.

0,50 лв. / стр.

6. Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе”    – една страница/един кадър

 

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,50 лв. / един кадър

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,80 лв. / един кадър

7. Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един кадър:

 

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,20 лв. / един кадър

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

0,50 лв. / един кадър

8. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на читателя

0,50 лв. / бр. записи

9. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на библиотеката

1,50 лв. / бр. записи

10. Компютърна разпечатка на библиотечни документи на черно-бял принтер

 

- формат А4

 

          на текст

0,10 лв. / стр.

          на илюстрация

0,20 лв. / стр.

- формат А3

 

          на текст

0,20 лв. / стр.

          на илюстрация

0,40 лв. / стр.

11. Компютърна разпечатка от дигитализирани библиотечни документи на черно-бял принтер

 

- формат А4

 

          на текст

0,50 лв. / стр.

          на илюстрация

1,00лв. / стр.

- формат А3

 

          на текст

1,00 лв. / стр.

          на илюстрация

2,00 лв. / стр.

§ 4. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека „Дора Габе” се правят следните изменения и допълнения:

Регионална библиотека „Дора Габе”

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

 

 

1. Издаване на читателска карта за идентификация с баркод

2,00 лв./бр.

1.1. Не заплащат такса издаване на читателска карта за идентификация:
деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в град Добрич, групи над 10 човека и служителите на библиотеката

 

2. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.)За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

            Издания преди 1940 г.

                        Издания след 1940 г.

 

 

Отпада

Отпада

3. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе”         – една страница/един кадър

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

 

 

 

Отпада

 

 

Отпада

4. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един кадър:

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

 

 

Отпада

 

Отпада

5. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху електронен носител (СD, DVD)на читателя

 

Отпада

6. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху електронен носител (СD, DVD)на библиотеката

 

Отпада

§ 5. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Регионален исторически музей, т. 7, се правят следните изменения и допълнения:

Регионален исторически музей

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

 

 

 1. Продажба на стоки –
 • картички
 • албум
 • Археология на Добруджа
 • Сборник ”Добруджа” кн. 3-8
 • Сборник ”Добруджа” кн. 9-10
 • Сборник ”Добруджа” кн. 11-12
 • Сборник ”Добруджа” кн. 13
 • Сборник ”Добруджа” 24-25
 • Дуранкулак т.1
 • Дом-паметник „Й. Йовков”
 • Албум Народно изкуство
 • Накити от Добруджа
 • Каталог Икони
 • Футляр Народно изкуство
 • Калиакра т.1
 • Калиакра - малка
 • Североизточна България древност и съвремие
 • Поглед в Йовковия свят
 • Извори за история на Добруджа т.1
 • Извори за история на Добруджа т.2
 • Известия ИМ – Варна
 • Текето АкЯзълъ Баба
 • Библиографски справки „Й.Йовков”
 • Средновековни накити
 • Паметници на културата
 • Дипляна „По-малката сестра” на български, английски, френски, руски, немски
 • Дипляна „Албена” на немски, френски, руски
 • Футляр „Й. Йовков”
 • Сборник „Те загинаха за Добруджа“

 

0,50 лв./бр.

2,00 лв./бр.

2,50 лв./бр.

Отпада

Отпада

Отпада

Отпада

10,00 лв.

      15,00 лв.

1,00 лв.

Отпада

1.00 лв.

2,00 лв.

1,00 лв.

5,00 лв.

1,00 лв.

        3.00 лв.

5,00 лв.

10.00 лв.

10,00 лв.

7,00 лв.

1,00 лв.

2,00 лв.

2,00 лв.

Отпада

 

Отпада

Отпада

1,00 лв.

41,67 лв.

 • Сборници с материали отнаучни прояви и конференции,издадени след 2015 г.

 

10,00 лв.

 • Книги, издадени от РИМ след 2015 г.

5,00 лв.

§ 6.В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“, се създава т. 4:

ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

4.Услуга  с товарен автомобил „Ивеко“:

4.1 Превоз на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП“. (заплаща се транспорта в двете посоки)

4.2 Цена за престой,свързана с превоз  на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП“

 

0.75 лв./км

 

 

5.00 лв./час

§ 7. В чл. 53 навсякъде текста „ЦДГ“ се заменя с „детски градини“.

§ 8.В чл. 53 текста „Отдел „Образование и култура” – Култура“ се заменя с „Дирекция „Хуманитарни дейности“.

§ 9. В чл. 53,в частта относно цени на услуги, извършвани от Дирекция „Хуманитарни дейности“,в т. 1 се добавя:

Дирекция „Хуманитарни дейности”

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

 - Сборник „Те загинаха за Добруджа“

41,67 лв./бр.

§ 10. В чл. 53 и чл. 55 текстът „Сектор „Зоопарк“ се заменя с „ОП „Център за защита на природата и животните“.

§ 11. В чл. 55 текстът „Отдел „Образование и култура” се заменя с „Дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

                                                                                                Приета с решение № 13-3 от 25.10.2016 година

                                                                                                          на Общински съвет град Добрич

Актуално

Празничен концерт на Студио „Сарандев“ за 24 май

25.05.2018

Певците на Младежки център - Добрич, поп изпълнителите от Студио „Сарандев“ с вокален педагог Елена Карабельова, подариха на добричлии празничен концерт по повод 24 май. Събитието, организирано от Община град Добрич, се състоя от...

Празничен концерт на Студио „Сарандев“ за 24 май
ВИЖ ДОБРИЧ
19.04° C ясно небе
Нагоре