Свободно работно място за длъжността "Социален работник" по проект "За равен шанс на децата"

Допуснати до интервю

Община град Добрич обявява свободно работно място за Социален работник в услугите  „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“,  по Проект „За равен шанс на децата” с Договор BG05М9ОР001-2.004-0028-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по ОПРЧР 2014-2020.

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за избор на Социален работник в услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

Социален работник -  трудов договор на пълно работно време - 8 ч.

Основни задължения: Организиране индивидуалната работа на специалистите за изпълнение целите на услугите и координиране общите действия за постигането им; изготвяне на графици за провеждането дейностите по предоставянето и; индивидуално и групово консултиране на  родители относно правата на децата и семействата с увреждания; участие в оценката на потребностите на децата и семействата, координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата; изготвяне договорите с потребителите, изходящата оценка и др.

      Изисквания за заемане на длъжността:

  • Основни: висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър в областта на педагогическите науки с придобита учителска правоспособност или в областта на социалните, стопански и правни науки; познаване нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства; мотивация за работа с деца с увреждания и техните семейства за превенция на изоставянето и повишаване качеството на живота им; притежаване на организаторски, комуникативни умения, умения за работа  в екип, познаване функциите на управлението на екипа.
  • Ще се счита за предимство: опит в областта на управление на екипи, допълнителни познания в областта на работата с деца с проблемно поведение, породено от здравословни проблеми и техните семейства.

 

Място и срок за подаване на документи:

            Деловодство на Община град Добрич, ул. „България“ 12, всеки ден от 8.00-17.00 ч.

            Краен срок: 17. 11. 2016 г., 17.00 ч.

            Тел. за контакт 058/603150, Каролина Йорданова- Координатор на проекта

Начин на провеждане на подбор:

Първи етап – подбор по документи (заявление, автобиография, друго).

Втори етап - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Място на обявяване на списъците: интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg и информационното табло на входа на Община град Добрич-ул. „България“12.

С всички одобрени кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори в рамките на  периода на изпълнение на проекта – 24 месеца.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре