Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 29 „Любимка”

ПРОТОКОЛ

№ 2

            Днес 3.11.2016 г. комисия назначена със Заповед №186/21.10.2016 година на директора на ДГ № 29 „Любимка“ град Добрич в състав:Председател:

Светла Коева Василева - старши учител в ДГ № 29  и членове:

                  1. Нели Желева _ Главен експерт "Кадрова политика" в  дирекция "Хуманитарни дейности”

      2. Калинка Събева - старши учител в ДГ№ 29 „Любимка“

                  3. Миглена Великова - учител в ДГ№ 29 „Любимка“

 

проведе събеседване и работно заседание на 3.11.2016 г. за длъжността "УЧИТЕЛ" в ДГ № 29 „Любимка” град Добрич, с допуснатите до събеседване:

  1. Снежа Георгиева Вачева - Димитрова
  2. Мария Антивилянова Петкова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе десет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

 

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки (по шестобална система) на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Име, презиме, фамилия

Резултати,                              общ брой точки

1.

Снежа Георгиева Вачева-Димитрова

239

2.

Мария Антивилянова Петкова

75

Комисията предлага на директора на ДГ № 29 „Любимка“ град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо  място кандидат Снежа Георгиева Вачева - Димитрова на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре