Свободно работно място за длъжността "социален работник" в областен екип по приемна грижа по проект "Приеми ме 2015"

Във връзка с въвеждане на Областен модел за развитие на приемната грижа, Oбщина град Добрич в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за длъжността „Социален работник” в Областен екип по приемна грижа:

 • 4 бройки: /3-ма на пълен  и 1 на непълен работен ден, съгласно стандарт за натовареност на социалните работници/ .
 • Конкурсът ще се проведе чрез подбор по документи и интервю.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

           

 Основни функции:

 

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на Област Добрич, с обхват общините: Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари и Тервел.
 2. Информира обществеността;
 3. Набира кандидати за приемни семейства;
 4. Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 5. Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 6. Изготвя оценка на кандидатите;
 7. Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 8. Участва в процеса на опознаване между децата и приемните  семейства;
 9. Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 10. Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 11. Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 12. Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 13. Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.

1.2.Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.3.Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.4.Участва при провеждане на екипни срещи.

1.5.Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.6.Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.7.Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 1. Образователна степен: „средно образование“;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

Специфични изисквания:

      1.Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet;

      2.Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Писмено заявление за кандидатстване (образец);
 • Автобиография (образец);
 • Декларация (образец);
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник /валидна е датата на получаване/ в Община град Добрич, ул. България 12, „Център за услуги и информация”, работно място „Деловодство” за проект ”Приеми ме 2015” в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата – до 16.00 часа на 17 октомври 2016 г., включително.

          При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община град Добрич, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
 2. Конкурсът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

         До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община град Добрич и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община град Добрич.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

         Кметът на Община  град Добрич сключва трудов договор с класираните на първо,второ,трето и четвърто  място кандидати.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

 

 1. Работно място на ОЕПГ–град Добрич;
 2. Обхват общините: Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари и Тервел.

 

Приложения:

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре