Свободно работно място за длъжността "Началник" на Областен екип по приемна грижа по проект "Приеми ме 2015"

Във връзка с въвеждане на Областен модел за развитие на приемната грижа, Oбщина град Добрич в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за длъжността „Началник” на Областен екип по приемна грижа:

 •  1 брой, на пълен работен ден.
 •  Конкурсът ще се проведе чрез подбор по документи и интервю.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНИК ОЕПГ.

           

 Основни функции:

 

 • Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”.
 • Отговаря за изпълнението на указания, свързани с пряката работа на ОЕПГ по конкретни случаи, дадени от Ръководителя на проекта.
 •  Организира, координира и осъществява контрол на всички дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”на територията на областта:
 • Информиране на обществеността;
 • Набиране на кандидати за приемни семейства;
 • Извършване на предварителен подбор на кандидатите;
 • Провеждане на обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвяне оценка на кандидатите;
 • Съгласува  изготвения социален доклад за годността на кандидатите, предназначен за предоставянето му на Комисия по приемна грижа;
 • Организира провеждането на групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането и организацията за провеждане на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Съдейства за предоставянето на допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Съгласува годишен доклад за преглед на утвърдените приемни семейства.
 • Контролира дейността на социалните работници от ОЕПГ, свързана с ежемесечното проследяване на развитието на децата, настанени в приемни семейства и удовлетворяването на техните специални/специфични потребности.
 • Проследява провеждането на индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности, от страна на социалните работници от ОЕПГ.
 • Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
 • Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите, свързани с потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
 • Съблюдава изпълнението в срок на всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на Проекта.
 •  Контролира за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря ОЕПГ, съгласно действащото законодателство.
 • Участва в планирането и организирането на обучения и супервизии за ОЕПГ и експерти от ОЗД и РДСП.
 • Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ и за експерти от ОЗД и РДСП.
 • Инициира и участва при провеждане на екипни срещи.
 • Мониторира работата на областния екип по приемна грижа и контролира спазването на методиките и процедурите за работа.
 • Спазва професионалната етика и не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 • Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
 •  Отчита своята и работата на  социалните работници от ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. предоставя на областния екип за управление на проекта (ОЕУП):информация, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 1. Образователно-квалификационна степен:  „бакалавър“
 2. Професионална квалификация: хуманитарна;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години;
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство;
 5. Опит при ръководене на екип– предимство.

 

Специфични изисквания:

      1.Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet;

      2.Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Писмено заявление за кандидатстване (образец);
 • Автобиография (образец);
 • Декларации (образец);
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник /валидна е датата на получаване/ в Община град Добрич, ул. България 12, „Център за услуги и информация”, работно място „Деловодство” за проект ”Приеми ме 2015” в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата – до 16.00 часа на 17 октомври 2016 г., включително.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община град Добрич, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
 2. Конкурсът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

         До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община град Добрич и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община град Добрич.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на Община  град Добрич сключва трудов договор с класираният на първо място кандидат.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

 

 1. Работно място на ОЕПГ – град Добрич
 2. Обхват:общините Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари и Тервел.

 

Приложения:

 

 

 

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре