Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ 29 "Любимка"

 

ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 10.09.2016 г. комисия, назначена със Заповед № №149/7.09.2016 г. на директора на ДГ № 29 „Любимка “ град Добрич в състав:

Председател: Светла Коева Василева –-старши учител в ДГ № 29

и членове:

                1. Силвия Иванова - ст. експерт „Предучилищно възпитание”, Дирекция ”ХД”, Община град Добрич

                2. Тодорка Маркова –ст. учителв ДГ № 29

                3. Галина Димитрова-учител в ДГ № 29

Проведе събеседване за длъжността "УЧИТЕЛ" в ДГ № 29 „Любимка” град Добрич, с допуснатите до събеседване:

1. Деляна Стефанова Милева

2. Снежа Георгиева Вачева-Димитрова

           Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе десет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

         Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Име, презиме, фамилия

Резултати,                              общ брой точки

1

 Деляна Стефанова Милева

220

2

Снежа Георгиева Вачева-Димитрова

202

Комисията предлага на директора на ДГ № 29 „Любимка“ град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо  място кандидат 

Деляна Стефанова Милева

на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

 

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре