Заседание № 11 на 20.09.2016 г.

Проект

ДНЕВЕН   РЕД

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките  за средства  от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор «Местно управление» за полугодието на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

2. Докладна записка относно сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект, финансиран от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно сключване на договор за краткосрочен банков кредит с цел предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства и изплащане на просрочени и текущи задължения при изпълнение на бюджета за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8.  Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І в кв. 260, УПИ ХІ, ХХІІ, ХХІІІ и УПИ ХХІV в кв. 256 и УПИ І в кв. 259 в ПЗ „Запад” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 (за «друг вид озеленени площи» - общинска собственост) и ПИ 72624.610.141 (част от околовръстен път – държавна собственост) за изграждане на разпределителен газопровод по ул. «Войвода Димитър Калъчлията» до околовръстен път ІІ – 97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между клон 1 и етап 28.2, в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.383.39 (местен път – общинска собственост) за изграждане на разпределителен газопровод (участък и отклонение) към ПИ 72624.1 (стопански двор – собственост на «СТИВ-98» ООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти и частично изменение на действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за промяна предназначението им за Гробищен парк.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД», собственост на «Агрив-И» ЕООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: кабелна линия НН за електрозахранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД», собственост на «Агрив-И» ЕООД) в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.557 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.555 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.475 в местността Гаази баба в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от «В и К» ООД, град Добрич, което ще се проведе на 21 септември 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно вземане на решение на Общински съвет град Добрич за гарантиране устойчивост на образователната институция в проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно обявяване на имот – публична общинска собственост – за частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за предоставяне на помещение за нуждите на политическа партия.                         

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.900.112, находящ се в местността „Алмалий”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Докладна записка относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Докладна записка относно издаване Запис на Заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата” – Договор № BG 051PO001-2.004-0028-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 «Услуги за ранно детско развитие»  на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014  - 2020.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Докладна записка относно формиране на паралелка в Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Докладна записка относно формиране на паралелки в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов” град Добрич с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

29. Докладна записка относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич” за 2016 година.

ДОКЛАДВА:Иво Пенчев, Председател на Общински съвет Председател на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич

 

30. ДРУГИ:

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C мъгла
Нагоре