Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 20 "Радост"

Днес, 02.09.2016 г. комисия назначена със заповед №195/30.08.2016 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Пенка Тодорова Даскалова, главен учител в ДГ №20 „Радост“

и членове:

1. Радка Илиева Колева- старши учител в ДГ №20 „Радост“

2. Силвия Атанасова Георгиева – старши учител в ДГ №20 „Радост“

3. Катерина Петкова Златева – асистент на обучението по математически и компютърни технологии в ШУ „ Епископ Константин Преславски“, Колеж - Добрич

4. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич, в присъствието на директора, която:

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

 

 1. Ивелина Красимирова Иванова
 2. Снежана Владимирова Тодорова
 3. Миглена Петрова Иванова
 4. Искра Петкова Иванова
 5. Диана Георгиева Карагеоргиева
 6. Миглена Христова Драгнева
 7. Елена Иванова Велкова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

         

На събеседването не се яви Искра Петкова Иванова.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 10 предварително формулирани въпроси еднакви за всеки от кандидатите:

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите се класират, както следва:

 

 1. Миглена Христова Драгнева – 132 точки
 2. Ивелина Красимирова Иванова - 115 точки
 3. Миглена Петрова Иванова – 98 точки
 4. Диана Георгиева Карагеоргиева – 90 точки
 5. Снежана Владимирова Тодорова – 89 точки
 6. Елена Иванова Велкова – 74 точки

 

 

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Миглена Христова Драгнева на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

             Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
8° C ясно небе
Нагоре