Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник готвач" в ДГ № 29 "Любимка"

Днес, 31.08.2016 г. комисия, комисия назначена със Заповед № №144/25.08.2016 г. на директора на ДГ № 29 „Любимка “ град Добрич в състав:

Председател Светла Коева Василева –-старши учител в ДГ № 29

и членове:

1.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция ”ХД”, Община град Добрич;

2. Стоянка Атанасова Урсова - ЗАС в ДГ № 29

3. Димка Русева - готвач в ДГ № 29

Проведе събеседване за длъжността "помощник готвач" в ДГ № 29 „Любимка” град Добрич, с допуснатите до събеседване:

1. Бина Йорданова Димитрова

2.  Гюлтен Рюстен Назифова

3. Ганка Иванова Стоянова

4. Павлета Филипова Няголова

5. Румяна Ловчева Стефанова

6. Семра Мюсрет Назиф

           Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

         Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Име, презиме, фамилия

точки

1

 Бина Йорданова Димитрова

104

2

Гюлтен Рюстен Назифова

45

3

 Ганка Иванова Стоянова

96

4

Павлета Филипова Няголова

200

5

 Румяна Ловчева Стефанова

20

6

 Семра Мюсрет Назиф

86

Комисията предлага на директора на ДГ № 29 „Любимка“ град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо  място кандидат  

Павлета Филипова Няголова

на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре