Открита процедура: Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

Решение №2/9.01.2014г. за откриване процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и/или плод ,и/или мляко/чай включително млечно-кисели продукти за деца от ІІІ и ІV подготвителни групи в ЦДГ в град Добрич".  

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич"

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

"Осигуряване на закуска и /или плод, и/или мляко/чай/,включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич” по национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” на МОМН

 

Документацията за участие съдържа:

1. Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за възлагане на обществена поръчка;

3. Пълно описание на обекта на поръчката;

4. Технически спецификации;

5. Методика за оценка на офертите;

6. Образец на Оферта;

7. Образец на Техническо предложение;

8. Образец на Ценово предложение;

9. Указания за подготовка на офертата;

10. Сведение за участника;

11. Образци на декларации:

  • Образец на декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки;
  • Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;
  • Образец на декларация за съгласие от подизпълнителя;
  • Образец на декларация за запознаване с условията на поръчката;
  • Образец на декларация за приемане клаузите на проекто – договора;
  • Справка-Декларация за оборота от доставки;
  • Справка-Декларация на договорите за доставки;

12. Проект на договор.

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.47° C облачно
Нагоре