Правилник за работа на Общински приют за безстопанствени животни

 

 ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ - гр.Добрич

          гр. Добрич, ул. „Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/, тел. 0886 21 21 14

 

 

                                     

 

                                                                                         Утвърждавам:

                                                                      Кмет на Община Добрич:/п/

                                                                                          /Д.Николова/

                                      Дата: 02.08.2010г.                

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТА ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

 ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ

 

Общи положения

Този правилник определя дейността на приюта, организацията на работа, общите хигиенни и специфични изисквания при залавянето, транспортирането, настаняването и грижа за животните, ветеринарномедицинското обслужване, мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове

- Закон за ветеринарномедицинската дейност, обнародван в държавен вестник брой №87 / 01.11.2005 год.,

- Закон за защита на животните- обнародван в ДВ брой 13 / 08.02.2008 год.

- Наредба № 41/10.12.2008 год. -обнародвана в ДВ брой 1/06.01.2009 год.

- Програма на Общински съвет гр.Добрич за овладяване на популацията безстопанствени животни.

Приютът е регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Издадено  Удостоверение за регистрация на животновъден обект №8-І/16.06.20010 год., вписан в регистъра на животновъдните обекти на РВМС гр. Добрич с ветеринарен регистрационен № 93000268

На територията на приюта е регистрирано ветеринарно лечебно заведение -ветиринарна амбулатория- ІІ категория

- Приютът е отворен за свободен достъп на граждани осем часа в делничните и почивни дни от 800- до 1700, с изключение на официалните празници.

 

Персонал

         -  Управител/ветеринарен лекар- 1брой

         -  Екип за залавяне на безстопанствени кучета - 2 броя

         -  Гледачи - 3 броя

 

1.Цел, задачи и дейности

Контрол, овладяване и намаляване  числеността на популацията на безстопанствени животни, постигнато по хуманен начин, чрез кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, регистрация, идентификация и връщане по местообитаване. Ограничаване и ликвидиране на заразни болести, които представляват опасност за здравето на хората или животните.

2.   Ситуиране на приюта

Местонахождение - гр. Добрич, ул. „Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/

 

3.   Пространствено обособяване

3.1. Територията на приютът е оградена с оградна мрежа  с височина 2 метра. Обособени са 2 входа. Един за транспортни средства с изградена дезинфекционна площадка и вход за персонал и граждани.  Приюта е денонощно охраняван чрез жива охрана.

    

4. Терен

4.1. Бетониран и озеленен.

   

 5. Сграден фонд

5.1. Два  броя сгради  с дворно място

5.2  Капацитет на обекта -104 броя кучета

5.3. Технология на отглеждане - свободно-клетъчно

5.3. Обособени помещения в сградите:

-   Помещение за приемане на граждани и водене на картотека

-   Санитарно помещение

- Помещения за извършване на ветеринарномедицинска дейност /общи манипулации и операционна/

- Битово помещение за персонала

-  Помещение за съхранение и приготвяне на храна

- Помещение за съхранение на оборудване за почистване и дезинфекция на помещенията и приборите.

- Карантинно помещение

- Помещения за настаняване на здрави животни

- Помещение за оперирани животни /Стационар/ с отделни клетки

- Помещение за животни със съмнение за заразни заболявания

- Помещение за агресивни животни с отделни клетки

- Помещение за за майки с бебета

- Хладилна камера

- Стените и покривът на вътрешните помещения е изолиран и позволява поддържане на температура не по -ниска от 50 С, осигурена е естествена вентилация.

- В помещенията за болни, наранени  и оперирани животни температурата е не по-ниска от 150 С

- Подът на помещенията е изграден от подходящ материал, осигурена е канализационна система.

 

6. Залавяне на безстопанствени кучета и транспорт

6.1. Залавяне

- Залавят се всички нестопанисвани кучета движещи се свободно  на територията на Община Добрич.

- Животните се залавят от екип на приюта, специално преминал курс  за защита и хуманно отношение на животните и предварително инструктиран  и преминал вътрешно обучение  от ветеринарен лекар.

-  Животните се залавят по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание с помоща на предпазни ръкавици, поводи, примки, намордници, клетки, храна, мрежи. При невъзможност за залавяне с изброените средства се употребяват ВМП с упойващо действие, разрешени за употреба след дозировка от ветеринарен лекар.

- След залавяне на кучето се поставя временен нашииник с идентификационен номер и се прибира в индивидуална клетка.

- Повторно залавяне на маркирани от приюта кучета се извършва на 3 / три / месеца- за  обезпаразитяване и веднъж годишно за реваксинация  бяс;

6.2. Транспорт

- Приютът разполага с подходящо оборудвано, ясно обозначено,   транспортно средство, гарантиращо безопасен транспорт  на животни. Изградено е от материали и конструкция, позволяващи ефективно почистване и дезинфекция.

-За всеки случай на транспортиране на животни управителят на приюта или упълномощено от него лице изготвя транспортен документ;

- Автомобилът е снабден с аптечка, в която се съхраняват необходимите медикаменти и инструменти  за оказване на първа медецинска помощ на кучетата.

- Уловените кучета се транспортират в отделни подвижни клетки по начин, изключващ възможността за физически контакт.

- Разтоварването се извършва без да се причинява стрес или физическо увреждане на животните. Клетките се свалят от колата за директно настаняване на кучетата в съответното помещение в приюта;

- Освободената кола, както и всяка клетка се подлагат на измиване и дезинфекция;

- Кучетата се вадят от клетките поединично и с необходимото внимание, като е забранено да се изсипват от височина, да се хвърлят, дърпат и влачат за главата, козината, опашката и крайниците, както и да бъдат ритани и бити.

 

7. Приемане на кучета в приюта

- В приюта е осигурено 24 часово дежурство за приемане на безстопанствени животни. Приемането  след работното време  се осъществява от нощната охрана, като животните се настаняват в отделно помещение до пристигане на ветеринарния лекар.

- В случай на необходимост от неотложна ветеринарномедицинска помощ, приелият животното се свързва с ветеринарения  лекар на приюта.

- Приемането се извършва от управителя/ ветеринарен специалист или упълномощено лице.

- При получаване на сигнал за скитащо животно управителят или упълномощен от него служител, проверява дали животното е обявено за изгубено и в този случай уведомява собствениците.

- В случай, че животното не е обявено за изгубено се осигурява залавянето и транспортирането му до приюта, ако лицето което е подало сигнала не може на направи това.

- На болни или наранени кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ още при приемането или в рамките на 4 часа от подаване на сигнал.

-  Болните и агресивни кучета трябва да бъдат приети в рамките на 24-48 часа след получаване на сигнала, а в останалите случаи в 7-дневен срок.

- Управителят на приюта или упълномощено от него лице, приема животни, чиито собстввеници не могат да се грижат за тях, и спомага за намирането на нови собственици в рамките на 8-/осем/ дни след получаване на сигнал от собственика.

- Всяко новоприето животно трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар 24 часа след приемането му.

- Обезпаразитяването за ектопаразити става още при примането и преди настаняването на животното в приюта.

 

8. Настаняване на животните

- Заловените безстопанствени животни и животните заловени по сигнали се настаняват в съответните обособени за целта помещения в приюта според физиологичните и поведенчески  нужди, при условия, които свеждат до минимум предаването на инфекции и контакти между неравностойни животни.

-  Кърмещите животни с малки се настаняват заедно в индивидуални клетки.

- Агресивните животни се настаняват отделно в индивидуални клетки.

- Животните приети със съмнение за заразни болести или болните животни се настаняват в индивидуални клетки и се предприемат мерки за уведомяване на РВМС /НВМС

- Помещенията за настаняване на  животни се състоят от две отделения вътрешно и външно /за игра и разходка/, квадратурата отговаря за настаняване на 6 бр. животни в едно помещение. Стените и подовете за изградени от подходящи за почистване и дезинфекция материали, устойчиви на издраскване и дъвчене. Осигурена е канализационна система за отвеждане на отпадните води при почистване и дезинфекция.

- Престоят на кучетата в приюта е в рамките на 4-14 дни

 

9. Грижи за настанените животни

9.1 Хранене на кучетата

         Кучета до 1 година

- Хранят се по два пъти на ден, като храненето  е със суха гранулирана храна, хляб  в количества според препоръките на производителя и възрастта на животните.

           Кучета над  1 година

- Хранят се веднъж дневно, като храненето  е със суха гранулирана храна, хляб  в количества според препоръките на производителя и теглото на животните.

- Храненето и поенето  се извършва в многогнездни хранилки и поилки във всяко отделно помещение.

- Храненето и поенето в индивидуалните клетки се извършва в купички.

- Храненето на болните и новородени животни се определя от ветеринарен лекар

Ежедневно в приюта се води дневник за хранене, в който се отразява честотата на хранене, вид и количества на подадената храна.

 

9.2 Грижи за настанените животни

- Лицата, които се грижат за кучетата в приюта, проверяват два пъти  дневно общото им състояние и водят запис на наблюденията, като в случай на нужда уведомяват ветеринарния лекар.

- Персонала на приюта  почистват помещенията за животни ежедневно и дезинфекцират периодично в съответствие с изготвената инструкция за почистване и дезинфекция.

- Не се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучетата, освен в случай на самозащита;

- Не се допуска извършване на ветеринарномедицински манипулации от лица без необходимата квалификация;

- Кучетата, настанени в приюта, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс и престояват в зависимост от здравословното им състояние в рамките на 4-14 дни след което:

  • се предоставят на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
  • след маркировка се върщат по местата от които са взети
  • предоставят се на временни приюти на организации за защита на животните

- Върнатите кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за надзор.

- Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни.

- Организациите и лицата  са длъжни да:

1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

- Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и автомагистрали.

 

9.3 Задължения на ветеринарния лекар и управителя на приюта Ветеринарномедицинска дейност

 За осигуряване на здравните грижи за животните  е регистрирано ветеринарно лечебно заведение в самия приют.

Осигурен е ветеринарен лекар на трудов договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните, същия изпърнява и длъжността Управител на приюта.

Ветеринарният лекар:

- контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на животните;

-  изпълнява програмата на Националната ветеринарномедицинска служба за вземане на проби за лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;

-  отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински манипулации и лечения в амбулаторен дневник;

- контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

-  извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация,  и маркиране на животните;

- регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при придобиване от собственик;

- съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта;

-  при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията за прилагането й; протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на приюта и от трето лице. Евтеназия се допуска при спазване на при условията и реда на  на чл.179 и чл. 180 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ДВ бр.87/2005 год/. 

- труповете на животните се съхраняват в обособена хладилна камера и се извозват в екарисаж гр.Варна.

-провежда периодични обучения на персонала

 Ветеринарно медицинска документация

- амбулаторен дневник;

- папка с екземпляри от писма и отговориот проби, изпратени за изследване в лаборатория;

- документи за регистрация по чл.174 от ЗВМД;

- папка констативни протоколи за смърт на животно;

- папка протоколи от назначена евтеназия;

- папка екарисажни бележки;

- дневник за вписване на извършените дезинфекция, дезинсекция дератизация.

За извършването на дератизацията приюта има сключен договор с оторизирана за целта фирма.

- папка обучения на персонала

Задължения на управителя на приюта

-предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни;

- ръководи приемането, настаняването и грижите за животните в приюта;

- прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта животни;

- води дневник, в който вписва данните за настанените животни;

 

- За всеки случай на транспортиране на животни управителят на приюта или упълномощено от него лице изготвя транспортен документ;

- води регистър, в който вписва данните за изоставените или изгубени животни, приетите, върнатите на собствениците или по места на залавяне и осиновените животни, както и проведените курсове на лечение, умрелите и евтаназираните животни.

 

10. Ценоразпис на предлаганите услуги:

- Кучетата се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и се регистрират по чл. 174 от ЗВМД.

- Кучета компаньони, заловени като свободно скитащи, се връщат на собственика след предоставяне на паспорт, заплащане на разходите за обслужването  и престоя на кучето в приюта - по съответния одобрен ценоразпис.

- Услугите по обслужване на други Общини с наш екип за залавяне на безстопанствените кучета се таксуват по одобрен ценоразпис.

 

Съгласувал:...................                                         Изготвил: .......................

    Директор ОБП УДП                                            управител/ветеринарен лекар

                      /В. Иванова/                                                                /д-р М. Тосева/

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.85° C ясно небе
Нагоре